Vad är partnering?

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Varför blir Partnering en succé?

Detta är en samverkansform som alla team-medlemmar kommer att fördra. Som teammedlem bidrar man med allt man kan (i motsats till anbud). Teamet tillsammans kommer upp med nya lösningar/bidrar på varandras områden till bättre lösningar. Teammedlemmar trivs och lyfter sig när man har:

  • Gemensamma mål – Kul tillsammans – Tillit
  • Kämpar för ett gemensamt incitament – Resultat – Alla bidrar
  • Skapar en kultur som skapar stolthet när man får medverka
  • Verkar i en kreativ och skapande miljö
  • Strävar mot att lösa problem tillsammans utan tvister