Börjar:
Slutar:
Plats:
Göteborg
Kostnad:
250 kr exkl moms

Kursbeskrivning

Kursen utgår från BeBos rapport ”Glapp i byggprocessen” som innehåller en kritisk och konstruktiv granskning av om- och nybyggnadsverksamhet vad gäller effekter på energieffektivitet.

Syftet med kursen är att få kunskap om vikten av att ha rätt kompetens i projekten, för att få den funktion och energiprestanda som man förväntat sig från tidigt programskede till genomförd idrifttagning.

Kursen redovisar erfarenheter och lärdomar som erhållits i de olika utredningar och utvärderingar av projekt som genomförts inom BeBos verksamhet och medlemsföretag. Kursen går igenom vad en energi- och miljösamordnare har för uppgifter, ansvar och befogenheter i ett projekts olika skeden, samt vilka kompetenskrav man bör ställa då man handlar upp denna tjänst. Kursen går även översiktligt igenom de olika miljöcertifieringssystem som finns idag och hur dessa kan användas av energi- eller miljösamordnaren.

Innehåll

  • Konkret och praktisk belysning av hinder och möjligheter i om- och nybyggnadsverksamheten
  • BeBo-processen, ett metodiskt tillvägagångsätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering
  • Energi- och miljösamordnarens roll och ansvar

Kursens mål

Kursen ger kunskap om vilka vanliga brister som uppstår vid dålig energisamordning från programskedet till idrifttagningen. Kurser ger också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp, samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Kurs intressant för

Kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom bostadsbyggande. Samt personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF-er och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt (som t ex projektledare eller energiansvarig).

Kursen kan också vara av intresse för de arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Förkunskaper

Allmän kunskap om ombyggnad och teknisk förvaltning av flerbostadshus, till exempel Energilyftets webbutbildning Block 3 (Roller och ansvar i byggprocessen).

Föreläsare

Sara Olsson, WSP

ANMÄLAN


BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, www.bebostad.se

Senast uppdaterad