Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholm
Kostnad:
250 kr exkl moms
Varsam ombyggnad. Foto Peter Fristedt.
Foto: Peter Fristedt

Kursbeskrivning

Kursen går igenom en allmän process för planering och renovering av bostadsområden och en modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga.

Syftet med kursen är att få kunskap om vikten av att tidigt i projekten väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav och ha rätt styrning samt beställarkompetens för att väga detta mot energiprestanda. Kursen tar också upp fuktproblematiken.

Innehåll

  • Allmän process för planering och renovering av bostadsområden
  • Energieffektivisering mot gestaltningsmässiga värden
  • Risken för fuktproblem
  • Modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga
  • Inventering av beståndet och indelning av detta i planeringsmässigt gripbara enheter
  • Strategiska program upprättas för avgränsade områdena eller etapper
  • Hur övergripande mål för renoveringsprojekten införs i de strategiska programmen

Kursens mål

Kursen ger kunskap om hur man leder processen rätt, vilka vanliga brister som uppstår vid dåligt och otydligt ställda krav i programskedet. Den ger också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Kurs intressant för

Kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom bostadsbyggande samt personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF-er och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt, t ex som projektledare eller energiansvarig. Kursen kan också vara av intresse för de antikvarier, arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Förkunskaper

Grundkunskaper i energisystem.

Föreläsare

Sven Fristedt

ANMÄLAN

Senast uppdaterad