Byggherren ska i sitt arbete ta med perspektiv på ägare, kund, bransch och samhälle. Byggherren är oftast fastighetsägaren, men kan även vara brukaren av en annans fastighet.

Byggherren ansvarar för att se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt gällande föreskrifter såsom att ansöka om och följa lov, att de tekniska egenskapskraven uppfylls, att åtgärderna kontrolleras samt att kvalitetssäkra hela byggprocessen. Byggherren tar i nutid och framtid ansvar för kunders/brukares behov, förväntningar och önskemål genom att tolka och tydligt översätta dessa till krav och förutsättningar. Byggherren har även ett stort ansvar att uppfylla samhälleliga krav.

Byggherren har det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet (planeringen och projekteringen) beakta arbetsmiljön under byggskedet. Byggherren ansvarar också för att dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas, utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet samordnas ur arbetsmiljösynpunkt, utse byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller gällande föreskrifter och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt. Byggherren ska säkerställa tillgång till erforderlig kompetens och är skyldig att utse en kontrollansvarig och byggarbetsmiljösamordnare för samordning av planering och projekteringen BAS-P, respektive samordningen av produktionen BAS-U.

Läs mer om vad en byggherre gör i boken "Byggherrerollen - byggande handlar inte om byggande"

Det förekommer att byggherre blandas ihop med beställare – beställare är den person eller företag som beställer arbete. Oftast ett begrepp som används i kontraktssammanhang. Byggherren är beställare gentemot kontrakterade entreprenörer.

Finns det byggdamer också?
Byggherre är en gammal benämning som redan på 1600-talet avsåg den person som lät uppföra en eller flera byggnader. Ordet herre är gammal fornsvenska för den som har hand om något, behärskar det. Inom byggbranschen används byggherre som en fackterm för det viktiga begreppet ”den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbete”. Det är alltså en roll som en person eller ett företag har i samband med att låta utföra ett bygge.

Man bör visserligen sträva efter att undvika benämningar för titlar och yrkesroller som uppfattas som könsbundna, men att ändra på ordet byggherre är varken lätt eller ens lämpligt. Förslag som byggledare, byggföretag och byggbeställare fungerar inte, eftersom dessa fackspecifika benämningar har andra betydelser inom byggbranschen.