xanax com mx productos buy xanax lexotanil και xanax

difference between lortab and valium diazepam 5mg valium 5 mg bijsluiter

ambien causing heartburn ambien price ambien effects on body

tramadol 50 mg soluble tablets tramadol buy tramadol green capsule india

can i take remeron and ambien together ambien generic buy ambien sleeping pills

tramadol and alcohol mixing order tramadol online cod side effects stopping tramadol

how does valium look valium for anxiety valium Ohio

does xanax make your eyes glassy buy xanax online xanax vs ativan dosage

why won my doctor prescribe me xanax xanax for anxiety how long does 1 xanax take to get out of your system

cost of generic ambien cr ambien 10mg ambien and rifampin

Partnering/Samverkan

Hem/Stöd och mallar/Partnering/Samverkan

Vad är Partnering?

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.
Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Varför blir Partnering en succé?

Detta är en samverkansform som alla team-medlemmar kommer att fördra. Som teammedlem bidrar man med allt man kan (i motsats till anbud). Teamet tillsammans kommer upp med nya lösningar/bidrar på varandras områden till bättre lösningar. Teammedlemmar trivs och lyfter sig när man har:

Gemensamma mål – Kul tillsammans – Tillit
Kämpar för ett gemensamt incitament – Resultat – Alla bidrar
Skapar en kultur som skapar stolthet när man får medverka
Verkar i en kreativ och skapande miljö
Strävar mot att lösa problem tillsammans utan tvister