tramadol dialisis peritoneal where to buy tramadol amitriptyline plus tramadol

info on tramadol and severe itching tramadol 50mg us pharmacy for tramadol

tramadol from us pharmacies tramadol 50 mg how much does tramadol cost for dogs

phentermine side effects dosage buy phentermine online phentermine doctors in ohio

soma dosage instructions buy soma soma de logaritmandos

co-tramadol/acet side effects tramadol 50 mg tramadol modified release capsules

tramadol 350mg buy tramadol cod does tramadol block opiates

carisoprodol 350 mg price soma drug soma online Savannah

how many melatonin equals ambien buy ambien i have to take ambien every night

ambien not helping sleep buy ambien online npr ambien report

Partnering/Samverkan

Hem/Stöd och mallar/Partnering/Samverkan

Vad är Partnering?

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.
Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Varför blir Partnering en succé?

Detta är en samverkansform som alla team-medlemmar kommer att fördra. Som teammedlem bidrar man med allt man kan (i motsats till anbud). Teamet tillsammans kommer upp med nya lösningar/bidrar på varandras områden till bättre lösningar. Teammedlemmar trivs och lyfter sig när man har:

Gemensamma mål – Kul tillsammans – Tillit
Kämpar för ett gemensamt incitament – Resultat – Alla bidrar
Skapar en kultur som skapar stolthet när man får medverka
Verkar i en kreativ och skapande miljö
Strävar mot att lösa problem tillsammans utan tvister