tramadol paracetamol price buy tramadol online comprar tramadol chile

diazepam plus tramadol buy tramadol online dea class of tramadol

get zolpidem Memphis buy ambien purchase zolpidem Minnesota

when will ambien cr be generic ambien sleep zolpidem online Wilmington

soma sweaters buy soma online surfmotion - interconti abu soma

vicodin oxycontin and xanax buy xanax does orange juice kick in xanax

clonazepam vs valium high diazepam online can i mix codeine and valium

o que e jogo de soma zero soma for sale soma mine disaster trial

seponering av valium buy valium online valium dosage before mri

does tramadol show up in a hair drug test order tramadol online cod can u take diazepam with tramadol

Partnering/Samverkan

Hem/Stöd och mallar/Partnering/Samverkan

Vad är Partnering?

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.
Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Varför blir Partnering en succé?

Detta är en samverkansform som alla team-medlemmar kommer att fördra. Som teammedlem bidrar man med allt man kan (i motsats till anbud). Teamet tillsammans kommer upp med nya lösningar/bidrar på varandras områden till bättre lösningar. Teammedlemmar trivs och lyfter sig när man har:

Gemensamma mål – Kul tillsammans – Tillit
Kämpar för ett gemensamt incitament – Resultat – Alla bidrar
Skapar en kultur som skapar stolthet när man får medverka
Verkar i en kreativ och skapande miljö
Strävar mot att lösa problem tillsammans utan tvister