Byggherrarna har den 20 september besvarat följande remiss till Boverket:

Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder med mera.

Här kan du läsa remissen.

Senast uppdaterad