Byggherrarna upprättade 2018 med stöd av advokat John Hane, Foyen advokatfirma, en kontraktsmall för partnering på totalentreprenad i syfte att bidra till ökad enhetlighet i branschen om hur partnering bör genomföras i byggprojekt. Till kontraktsmallen finns även en tillämpningsföreskrift som ska läsas tillsammans med mallen för att mallen ska förstås på rätt sätt.

Mallen fungerar för både oerfarna som erfarna byggherrar. Mallen måste anpassas till det enskilda kontraktet och det enskilda projektets förutsättningar och behov. Mallen är avsedd att ge en robust struktur med regler om ansvar och ersättning. Frågor om objektspecifika mål, ersättningsregler, bonusmodeller, mötesformer och frekvens, bemanning med mera får användaren definiera själv.

Mallkontraktet utgår från att entreprenaden är uppdelad i två faser:

  • Fas 1 utgör en projekterings- och kalkylfas med ABK 09 som kontraktsvillkor
  • Fas 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering med ABT 06 som kontraktsvillkor.

Mallen tar hänsyn till övergången till fas 2 på ett sätt som undviker risker förknippade med upphandlingslagarna. Entreprenadkontraktet med kontraktsbilaga ska bifogas förfrågningsunderlaget och villkoren däri ska inte omförhandlas under eller efter genomförd upphandling. Det är en förutsättning för att mallen ska kunna användas av offentliga beställare som inte tillåts göra väsentliga ändringar i offentligt upphandlade entreprenadkontrakt.

Mallen utgår från att ABT 06 används, i princip utan avsteg. Anpassningar till ABT har dock behövt göras på grund av den tidiga upphandlingen med inledande projekterings- och kalkylfas, vilket är helt vedertaget sedan mer än ett decennium för i princip all tidig upphandling av partnering. I övrigt har endast vissa förtydliganden skett. På detta sätt uppnås tydliga och välbalanserade spelregler även i en partneringanpassad miljö.

Beträffande reglerna om projekteringsansvaret är det en uppmaning till byggherren att inte föreskriva tekniska lösningar vid en totalentreprenad där entreprenören har ansvar utan istället föra dialog, ge förslag och lyssna i samråd.

Kontraktsvillkoren är även tydliga med att entreprenörer inte befrias från ansvar för felavhjälpande. Likväl som vid traditionell entreprenad är detta en risk som entreprenören är bäst skickad att bedöma vid kalkylering i samband med anbudslämnande, samt att kontrollera under genomförandet av projektet.

Ladda ner mallarna:

Publicerad
Senast uppdaterad