Är du intresserad av att genomföra någon kurs eller en större utbildningssatsning i ditt företag/nätverk?

Intresserad av att genomföra en "kurs-på-jobbet"? Följande kursmoduler om 1 till 3 timmar finns tillgängliga att anpassas efter önskemål vid internutbildning i företag/organisation. Fram till vi får nytt besked från Energimyndigheten om fortsatt verksamhet kan dessa moduler beställas till självkostnadspris.

Hör av dig till din kontaktperson i den organisation ditt företag/organisation är medlem i så får du hela kursbeskrivningen. Se nedan. Om du inte vet vilken organisation du hör hemma i – kontakta huvudprojektledaren hos Byggherrarna, Saga Hellberg.

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar
Ger en förståelse för hur olika lönsamhetsmodeller fungerar för investeringar i energiåtgärder och hur de relaterar till varandra.

Energieffektivisering i lokaler med Totalmetodiken
Ger en fördjupad inblick i hur metodiken fungerar och hur man som fastighetsägare kan dra nytta av den. Läs mer här.

Kvalitetssäkrad upphandling
Ger vetskap om hur man på ett effektivt sätt säkerställer upphandling av energibesparande åtgärder.

Metodik för energieffektivisering i bostäder vid renovering, BeBo-processen
Ger kunskap om hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning bör genomföras. Ger också kunskap om såväl investeringsbedömningar som de affärsmässiga konsekvenser som långtgående energieffektiviseringar i flerfamiljsfastigheter innebär. Läs mer här.

Glapp i Byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning
Ger kunskap om vikten av att ha rätt kompetens i projekten för att få den funktion och energiprestanda som man förväntat sig från tidigt programskede till genomförd idrifttagning.

Energieffektiv renovering och nyproduktion - erfarenheter från BeBo
Heldags kombokurs om Glappet i byggprocessen och BeBo-processen.

Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem
Ger beslutsunderlag till fastighetsägare vid upphandling av värmepumpar och FTX-installationer. Ger också tips och råd om kravställande i upphandling på till exempel årsvärmefaktor, temperaturverkningsgrad, avfrostningsproblem med mera.

Varsam ombyggnad
Ger kunskap om vikten av att tidigt i projekten väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav och ha rätt styrning samt beställarkompetens för att väga detta mot energiprestanda inklusive fuktproblematiken.

Svebys Energiavtal 12 och hjälpmedel under byggprocessen
Ger en djupare förståelse för Svebys Energiavtal 12 inklusive upphandling samt metodik för uppföljning och verifiering.

Energiberäkningar för prognoser och verifiering enligt Svebys metodik
Ger kunskaper om hjälpmedel för beräkningar av energianvändning och verifiering av energiprestanda, vilket överensstämmer med kraven i Boverkets föreskrifter BBR och BEN.

Tillämpning av riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader, Sveby
Ger en djupare förståelse för vad som ingår i Sveby och hur man kan använda Svebys olika delar.

Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav
Ger förståelse för hur riktlinjerna kan användas som hjälpmedel för beställare och konsuler att specificera inneklimatkrav - alltifrån projektering till verifiering av byggnadens inneklimat.Kontaktpersoner:

Byggherrarna (huvudansvariga för BeställarKompetens)
Saga Hellberg
Mejl: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 070-820 55 88

Fastighetsägarna Sverige
Katja Kalda
Mejl: katja.kalda@fastighetsagarna.se
Tel: 08-613 57 81

Energi- och Miljötekniska föreningen
Mark Kretz
Mejl: mark.kretz@energi-miljo.se
Tel: 08-791 66 86

SABO och SKL
Gabriella Castegren
Mejl: gabriella.castegren@sabo.se
Tel: 070-731 12 62

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad