Den 6 april genomfördes årets Byggherredag på Bryggarsalen konferens i Stockholm.

Trots allvaret i temat för dagen var stämningen god och präglades av återseendets glädje. Det var tre år sedan sist vi träffades fysiskt på en byggherredag och hade möjligheten att träffa kollegor för diskussion, erfarenhetsutbyte och samvaro.

Tommy Lenberg, Byggherrarna

Tommy Lenberg inledde dagen med hälsa alla välkomna och presenterade temat för dagen. Som byggherrar vill vi känna stolthet över våra byggprojekt och känna oss trygga i att våra byggen utförs med kvalitet och är fria från fusk och oegentligheter. Men då krävs det att vi skärper kontrollen över våra byggen och tillser att de leverantörer vi anlitar är seriösa företag som levererar brottsfritt, felfritt och olycksfritt samt att kampen mot arbetslivskriminalitet förs genom hela underleverantörskedjan där problemen är som störst. Vilket ansvar åvilar oss som byggherrar och vad blir vårt bidrag till de initiativ som vi under dagen kommer att få ta del av från olika aktörer som likt oss vill städa upp i byggbranschen.

Förste talare var Mattias Landgren, Statssekreterare hos bostadsministern och biträdande arbetsmarknadsministern, berättade om de initiativ som regeringen vidtagit mot arbetslivskriminalitet och fusk i byggbranschen. Redan nu finns en lagändring på plats som gör det lättare för myndigheter att dela information med varandra och till sommaren kommer det att inrättas regionala center där myndigheterna, i samarbete med polisens regionala underrättelsecentrum, kommer att samorganiseras för gemensamma kontroller. Han var också tydlig med att dessa frågor har hög prioritet och att det råder samsyn över blockgränserna att det behövs fortsatta politiska krafttag i frågan.

Näst upp på scen var Roger Hidström Germer, Projektledare Hållbar byggbransch, som berättade om Bankinitiativet – som är ett bankgemensamt initiativ för att bidra till en hållbar byggbransch och motverka ekonomisk brottslighet och illegal arbetskraft i byggbranschen. Ambitionen är att genom skärpta kreditvillkor mot kund, kräva kontroller av vilka företag som anlitas i alla leverantörsled. Ett initiativ som har välkomnats av branschen!

Ett annat initiativ för att stoppa fusk och oegentligheter på våra byggarbetsplatser är Rättvist byggande som är ett byggherreinitiativ, ursprungligen från Stockholmshem, som resulterat i att föreningen Rättvist byggande bildades i december 2021. Föreningen består av byggherrar som samverkar för sund konkurrens och brottsfria byggen.

Morgan Jansson, Verkställande chef i föreningen och Olle Krönby, Compliance officer, berättade om hur deras arbetsmodell går till med oannonserade arbetsplatskontroller, granskning och uppföljning. Resultatet av de 120 oanmälda arbetsplatskontroller de redan genomfört ger en tydlig bild av hur det ser ut på våra byggarbetsplatser, med en stor andel oanmälda underentreprenörer och yrkesarbetare utan arbetstillstånd. Rättvist byggande är ett bra exempel på vad vi som byggherrar kan göra för att upptäcka och ingripa mot oseriösa företag samt premiera de som sköter sig.

I samband med denna redovisning fick vi ta del av två bolag som implementerat och arbetat med arbetsmodellen Rättvist byggande. Anja Norman, Chef Nyproduktion, Stockholmshem och Magnus Colling, Inköpschef, SISAB, delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Kontentan var att det finns saker vi kan göra redan nu - som faktiskt gör skillnad! Och det är bra att vi delar med oss av våra erfarenheter till övriga i branschen.

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke berättade hur de som entreprenör arbetar aktivt mot arbetslivskriminalitet i sina projekt. Han förmedlade en tydlig och skrämmande bild av hur utbrett fusket är i branschen och hur svårt det är att upptäcka. För att komma åt de oseriösa aktörerna arbetar Veidekke aktivt med att "kultivera" sina underentreprenörer med löpande bakgrundskontroller med allt från granskning av årsredovisningar, myndighetsinformation, lönespecifikationer till bankutdrag. Hittar man avvikelser och anmärkningar som ej kan förklaras så åker underentreprenören ut. Hans råd till alla byggherrar var att vi inte ska acceptera oseriösa aktörer utan "Ställ ordentliga krav!". Det är byggherren som håller i pengarna och det är vårt ansvar att se till att pengarna inte hamnar i fickorna på oseriösa aktörer i branschen.

Sista talare var John Söderström från Konkurrensverket som gick igenom rapporten "Konkurrensen i byggmaterialindustrin", som togs fram på regeringens uppdrag i december 2021. I rapporten framgår att byggmaterialbranschen präglas av flera olika konkurrensproblem, som bland annat anses ha bidragit till kostnadsökningar när det gäller bostadsbyggandet. Problemet kring bland annat retroaktiva rabatter och otillförlitliga entreprenadindex driver upp byggmaterialpriserna till nivåer som avviker i jämförelse med andra länder. Konkurrensverket ger i sin rapport en del råd till beställare som Byggherrarna kommer att titta närmare på.

Kvällen avslutades med mingel där diskussionerna fortsatte efter en inspirerande dag.

> Se foton från dagen


Årsstämma och ny styrelse

På förmiddagen innan konferensen genomfördes Byggherrarnas årsstämma.

Till styrelsen valdes två nya medlemmar Magnus Huss ersattes av Ulrika Hörgren, Akademiska hus, och Claes Magnusson ersattes av Malin Lövström, SISAB.

Vi hälsar Malin och Ulrika välkomna och tackar Claes och Magnus för åren av förtjänstfulla insatser i Byggherrarnas styrelse.

Styrelse verksamhetsår 2022 - 2023

Byggherrarnas styrelse 2022-04-06

Från vänster: Tommy Lenberg, Anna-Karin Nyman, Klas Holmgren, Ulrika Hörgren, Stefan Engdahl, Martin Blixt, Malin Lövström, Anette Sand, Lena Andersson och Johan Mäkitaavola.
Saknas på bild: Anne-Li Markgren, Ronald Bäckrud och Andreas Ivarsson.


Publicerad
Senast uppdaterad