Färdplanen

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

För att nå färdplanens mål krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö.

Här kan du läsa mer om vilka mål sektorn har satt i sin färdplan och vad man tänker göra.

Vägledningar

Två vägledningar finns nu tillgängliga för alla sektorns aktörer och flera planeras.

  • Vägledning för hållbar upphandling
  • Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp

Den första handlar om upphandling och presenterar en arbetsmodell för hållbar upphandling. Den andra handlar om kartläggning och beräkningar av klimatutsläpp för alla företag inom samhällsbyggnadssektorn som ska redovisa miljö- och klimatmål för sin verksamhet.

Här finns information om Vägledningarna och andra aktiviteter inom Färdplanearbetet.

Hållbarhetskurser för byggherrar

Som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart.

Som byggherre har du stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet. Svårigheterna ligger i att veta vad som är hållbart eller inte ur ett miljö- och klimatperspektiv. För att öka denna kunskap erbjuder nu Byggherrarna, tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), en serie kursmoduler som kommer ge dig svar på frågorna.

Läs här om hur du kan få ökad kunskap i hållbart byggande.

Boverket lanserar testversion av klimatdatabas

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader planeras träda i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs.

Alla aktörer i byggsektorn som vill förbereda sig inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar. Testversionen av Boverkets klimatdatabas innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter, material eller bränsleslag har och ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet.

Vill du veta mer gå in och läs och se film på Boverkets webbplats.

Remissvar till Boverkets rapport om utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Byggherrarna har besvarat remissen i juni 2021. Läs den här.

Publicerad
Senast uppdaterad