Kostnaderna för kvalitetsbrister i dagens byggproduktion motsvarar 25% av produktionskostnaden. Med andra ord devalveras varje investerad krona till 75 öre och det är inte acceptabelt. Branschen har saknat effektiva verktyg för mätning och uppföljning av kvalitet, vilket också bekräftades av den medlemsundersökning Byggherrarna genomförde. Där framgick att 70% av de medlemsföretag som svarade saknande relevanta nyckeltal för uppföljning av kvaliteten i projektverksamheten. Därför har Byggherrarna engagerat sig i utvecklingen av PQi. Alla parter – byggherrar, entreprenörer och konsulter – behöver en gemensam plattform och ett effektivt verktyg för kvalitetssäkring, erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Mätningarna kommer därtill ge ett unikt underlag för forskning och bidra till kunskapsspridning och utveckling av byggherrar och branschen.

Stödjer systematiskt kvalitetsarbete för hela projektportföljen

För att skapa långsiktiga kvalitetsförbättringar i byggandet krävs ett strukturerat arbetssätt och ökad medvetenheten om vilka faktorer som styr projektkvaliteten. Strukturerad och korrekt information ökar projekt- och företagsledningars insikter och kunskap om hur olika kvalitetsfaktorer i projekten bidrar till projektkvalitet och affärsnytta.

PQi resultatredovisning ger ledningen kontinuerlig information om hur enstaka projekt och hela projektportföljen utvecklas. Genom denna information kan en organisation identifiera vad som fungerar bra och vilka områden som behöver förbättras vilket ger ett bra underlag för systematiskt kvalitetsarbete. Och i förlängningen bidra till kvalitetsförbättringar i hela branschen.

Det är gratis att mäta

Ju fler som mäter desto bättre blir PQi och därför kostar det inget att mäta era byggprojekt. Ni får dessutom tillgång till en enkel resultatredovisning för era projekt och projektportfölj utan kostnad. Vill ni få underlag för en fördjupad analys av era projekt och hela projektportfölj, finns möjlighet att mot betalning ladda ner PQi kvalitetsrapporter.

Byggherrarna följer utvecklingen av PQi

Byggherrarna kommer kontinuerligt få tillgång till hur PQi utvecklas för branschen och därmed få underlag för att initiera möjliga förändringsarbeten på branschnivå. Varje mätning bidrar därför till övergripande utveckling av branschen.

Unikt underlag för forskning

Då alla mätningar överförs som anonymiserad data till forskarna på Luleå tekniska universitet kommer forskarna att få ett världsunikt material som underlag för sin forskning. En forskning som i förlängningen kan bidra till kunskapsspridning om kvalitets- och produktivitetsförbättringar i branschen.

PQi är inget underlag för bonussystem

För att bibehålla hög kvalitet på mätresultaten är det viktigt att projektdeltagarna inte påverkas hur de ska svara på enkäten. Därför är det viktigt att PQi-resultatet inte kopplas till avtalsmässiga belöningar, såsom utfall av bonusar till medarbetare eller leverantörer. En sådan koppling riskerar skapa felaktiga drivkrafter och generera felaktigheter i data.

Publicerad
Senast uppdaterad