Johan Larsson, universitetslektor LTU och Per Erik Eriksson, professor LTU

Professor Per Erik Eriksson och universitetslektor Johan Larsson har lång erfarenhet av byggrelaterad forskning vid Luleå tekniska universitet. Här delar de med sig av sina tankar om forskning, branschtrender och framgångsfaktorer inom bygg.

Forskare och näringslivet måste samverka under hela resan

Forskarna menar att man bör ställa sig frågan hur tillämpad forskning ska bedrivas för att skapa samhällsnytta. För att lyckas krävs nära samverkan mellan forskare och näringsliv redan från start av forskningsprojekt eftersom utgångspunkten bottnar i praktiska problem eller utmaningar. Det funkar inte att forskare levererar färdiga resultat som sedan ska implementeras i verksamheter. Det måste istället vara ett ömsesidigt lärande, ett givande och tagande, under hela resan. Utan detta samspel blir det väldigt svårt att få forskningsresultatet implementerat och tillämpat i praktiken.

PQi – ett gott exempel på samverkan mellan forskare och näringsliv

Ett exempel på framgångsrik samverkan mellan forskare och näringsliv är utvecklingen av PQi, byggbranschens nya plattform för kvalitetsmätning. Utifrån Per Eriks och Johans stora vana av att utveckla mätverktyg, samt mäta och analysera data har deras input gett PQi en vetenskaplig grund att stå på.

- Gällande PQi har vi medverkat i att utveckla modellen, men slipper samla in data vilket ofta kräver mycket resurser. I gengäld får vi tillgång till anonymiserad branschdata att analysera och bedriva forskning på. Vi ser väldigt långsiktigt på vårt samarbete gällande PQi, säger Johan.

Ett annat exempel på framgångsrik forskningssamverkan är forskarplattformen ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Bult Environment), där forskare samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap kring upphandling. Per Erik är koordinator för ProcSIBEs och Trafikverkets gemensamma forskningsprogram som under flera år har skapat värdefull kunskap både till praktik och akademi.

Trender inom bransch och byggforskning

De forskningsområden som sticker ut idag är främst samverkan, innovation och hållbarhet. Dessa tre områden hänger ganska väl ihop. Att öka hållbarheten i leverans av byggprojekt har visat sig svårt att uppnå utan innovation vilket i sig bidrar till ökad risk och komplexitet i genomförandet. Att hantera en ökad komplexitet ställer också större krav på samverkan mellan alla projektparter.

Varje enskilt projekts kortsiktiga vinstintresse motverkar möjligheten till innovation

- En del i samverkanstrenden är att genom tidigare involvering av entreprenörer öka längden på samverkan. Vissa offentliga beställare känner sig dock begränsade av LOU då de ska handla upp strategisk och långsiktig samverkan, men det borde de inte göra, menar Johan. LOU utgör inget absolut juridiskt hinder för samverkansfokuserade upphandlingar. Det finns bland annat goda exempel på hur det som inom LOU kallas ”konkurrenspräglad dialog” har fungerat bra.

Branschens projektfokus hämmar innovation

Byggbranschen är en projektbaserad industri vilket kan hämma möjligheter och drivkrafter till innovation. I sakens natur ligger att innovation skapar en kortsiktig risk för förlust när man testar nytt. Detta accepteras i allmänhet inte i ett enskilt projekt, som har kortsiktigt fokus på att optimera projektets lönsamhet. För att hantera den här intressekonflikten behöver man arbeta med innovation på både projekt- och organisationsnivå. För att skapa förutsättningar för innovation i enskilda byggprojekt har upphandling en central roll, exempelvis genom att efterfråga och öppna upp för nya lösningar och ge leverantörer incitament för investeringar i innovation.

- Medvetenheten om vikten av bra upphandling ökar stadigt i branschen eftersom den är helt central för väl fungerande projekt och implementering av innovation. Upphandling är en strategisk fråga som inte kan lämnas helt till projekten utan måste hanteras på organisationsnivå. Organisationen måste ha en plan för hur projektkritiska frågor ska beaktas i sina upphandlingar, berättar Per Erik.

Vägledning för upphandling på gång

Byggherrarna kommer snart ut med en vägledning för upphandling vilken är skriven av Per Erik Eriksson och John Hane. Att skräddarsy sina upphandlingar är vitalt eftersom varje projekt har sin komplexitet och olika typer av osäkerheter som måste hanteras för varje part i projektet.

Att upphandling och hållbarhet är nära förknippade bekräftas av den vetenskapliga tidskriften Sustainability som under våren kommer att arrangera en specialutgåva på temat ”Upphandling för ett hållbart samhällsbyggande”. Johan Larsson och Per Erik Eriksson på LTU, tillsammans med Anna Kadefors på KTH, har fått äran att vara gästredaktörer för denna specialutgåva med förhoppningar om att den kan bidra till en ökad kunskap om upphandling som styrmedel för hållbarhet.

Publicerad
Senast uppdaterad