Vad innebär begreppet projektkultur för dig, Kajsa?

– En projektkultur är en summa av våra handlingar, en konsekvens av vad vi gör och säger varje dag. När vi pratar om byggbranschen är själva projektet ofta en plats utanför företaget som jag är anställd på. Det kan finnas en företagskultur där jag är anställd, men i projektet är det en annan kultur eftersom det är många olika företag som möts där. Eftersom byggproduktion är en personalintensiv verksamhet, i många led med underentreprenader och så vidare, så är kulturen ännu viktigare än vad den kanske är på andra arbetsplatser.

På vilket sätt hör begreppen projektkultur och säkerhetskultur ihop?

Kajsa Kessel är ordförande för Byggcheferna samt regionchef på Sweco. Från 1 april är hon vd för byggbranschens kunskapsföretag Svensk Byggtjänst.

– När vi är många som träffas från olika ställen behöver vi sätta upp spelregler för det som är viktigt, och i ett projekt gäller det att ha god kompetens och förmåga att jobba med säkerhetsfrågorna för att kunna skapa en säkerhetsmedveten kultur. Sedan finns en djupt filosofisk fråga som också är kopplad till attraktionen till vår bransch. Vi har något som vi har valt att kalla machokultur, där det är många män som har skapat värderingar tillsammans, under lång tid. Det har man har gjort av goda skäl, för det har varit viktigt att vara stark och handlingskraftig och ta sig fram för egen vinning. Baksidan av den här machokulturen ger oss fler olyckor, den faktorn pekar inte minst Arbetsmiljöverket på. Utifrån ett chefs- och ledarperspektiv är det här en kultur som vi behöver bryta med, och som vi gör mycket för att bryta med. Machokulturen motverkar en säkerhetskultur så det handlar om att ha ledarskap i varje projekt, som förstår vilken kultur vi behöver ha för att minska antalet olyckor.

Det är viktigt med lättanvända verktyg för att kunna mäta och följa upp

Hur påverkar projektkulturen förutsättningarna för att attrahera nästa generations ledare till branschen?

– En genväg till en attraktiv projektkultur är att se till att våra chefer har rätt verktyg och rätt förutsättningar för att kunna arbeta med de här frågorna. Men får vi mätverktyg, som till exempel PQi så att vi kan följa upp kvaliteten och kulturen i projekten, så kommer vi att komma närmare målet att människor står och bankar på dörren och vill in i branschen istället för att vi ska gå ut och ropa efter dem. Vi har flera bolag i vår bransch som är väldigt duktiga på de här frågorna, som är bra på att mäta och följa upp och ha alla spelregler på plats. Jag tror att det är utmaningen för att människor ska förstå hur "coolt" det är att arbeta i våra projekt.

Vad tror du att det skulle innebära för ledarskapet i branschen om det blev standard att mäta hur projekten fungerar?

– Mätningar är otroligt bra, jag tror att vi behöver fler verktyg för att bli effektiva och skapa bra och hållbara resultat så jag välkomnar det verkligen. Överhuvudtaget tror jag på att mäta och följa upp och ha lättanvända verktyg för att göra det, det är en otroligt viktig ingrediens för att skapa en förändring. Jag tror att ett sådant mätverktyg kan hjälpa till med det.

Hur ska man skapa motivation och engagemang i projekten?

– Det är en stor fråga, men det jag börjar med är att se till att ha en tydlig målsättning och vision. Vad är det vi ska skapa, och varför är det meningsfullt och roligt? Sedan behöver vi ledare som lyckas berätta det för alla som går in och ut i projektet. Det vi vet om oss människor är att vi når engagemang och motivation när vi förstår på vilket sätt vi gör en skillnad på dagarna. Vi behöver också se och hantera problem, men det viktigaste är att vi premierar de säkra beteendena och att hitta de optimala styrkorna i vår verksamhet, och lyfta fram dem för att nå en långsiktigt hållbar förändring. Då får vi också ett engagemang och en motivation vill jag tro.

Vilka är de främsta orsakerna till att det fortfarande sker så många arbetsplatsolyckor?

– Vi har en nollvision i vår bransch och ingen ska behöva förolyckas på jobbet, men det har vi inte klarat av att uppfylla och det är fruktansvärt. Jag tror att machokulturen är en grundproblematik som vi vill komma tillrätta med. Då kommer vi även att se förändringar inom etiken i stort när det gäller mutor och korruption, och exkluderande miljö, trakasserier och jargong. Då är vi framme där vi har en riktigt attraktiv bransch.

Slutligen, vilka tre praktiska råd vill du ge till den byggherre som vill förbättra säkerhetskulturen på sin byggarbetsplats?

– Det första rådet är att fokusera på de säkra beteendena i projekten. Det andra är att förstå att kultur inte sitter i väggarna, den går att förändra och det är goda nyheter, eller hur? Slutligen gäller det att försäkra sig om att de som leder projekten har kunskaper i hur man leder människor.

Publicerad
Senast uppdaterad