Sammanfattning över vilka remisser som föreningen har besvarat under 2019.

Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna, från juni 2019

Namn

Inkom

Svar ska lämnas senast

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 2019-12-12

2020-03-13

Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019-11-27

2020-01-29

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter 2019-11-28

2020-02-28

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet 2019-10-04

2020-01-07

Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

2019-07-18

2019-10-17

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2019-07-10 2019-09-23

Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx

2019-07-10

2019-10-25

Remiss av Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

2019-07-08

2019-10-07

Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan– och byggförordningen

2019-07-08

2019-10-25

Förbättrad genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

2019-06-19

2019-09-20

Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.

2019-06-17

2019-09-20


Här finns en sammanfattning över vilka remisser som föreningen har arbetar med.

Publicerad
Senast uppdaterad