Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna

Namn Inkom Svar ska lämnas senast
En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar 2020-12-29 2021-03-31
Remiss om upphävande av ISO 29805:2009 2020-12-22 2021-02-04
Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler 2020-12-18 2021-04-09
Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader 2020-12-17 2021-03-12
Remiss av Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna 2020-10-20 2021-01-19
Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare 2020-09-30 2020-11-09
Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) 2020-08-10 2020-09-13
Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader 2020-06-30 2020-09-18
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon 2020-06-25 2020-09-11
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning 2020-04-23 2020-07-24
Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter 2020-03-02 2020-03-30

Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-02-14 2020-04-17
Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader 2020-02-10 2020-05-06
Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 2020-02-06 2020-05-15
Förslag på arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur 2020-01-30 2020-12-31

Här finns en sammanfattning över vilka remisser som föreningen har arbetar med.

Publicerad
Senast uppdaterad