Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna

Namn Inkom Svar ska lämnas senast
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning 2020-04-23 2020-07-24
Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter 2020-03-02 2020-03-30

Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-02-14 2020-04-17
Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader 2020-02-10 2020-05-06
Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 2020-02-06 2020-05-15

Publicerad
Senast uppdaterad