Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna

Namn Inkom Svar ska lämnas senast
Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) 2020-08-10 2020-09-13
Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader 2020-06-30 2020-09-18
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon 2020-06-25 2020-09-11
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning 2020-04-23 2020-07-24
Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter 2020-03-02 2020-03-30

Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-02-14 2020-04-17
Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader 2020-02-10 2020-05-06
Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 2020-02-06 2020-05-15
Förslag på arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur 2020-01-30 2020-12-31

Här finns en sammanfattning över vilka remisser som föreningen har arbetar med.

Publicerad
Senast uppdaterad