Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna

Namn Inkom Svar ska lämnas senast
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning 2021-07-01 2021-09-01
Remittering av Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar 2021-06-24 2021-10-25
Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) 2021-06-21 2021-10-21
Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS-remiss 21467 2021-06-09 2021-08-17
Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder (SOU 2021:50) 2021-06-07 2021-09-07
Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 2021-05-18 2021-09-13
Innemiljö och energianvändning i byggnader SIS-remiss 21345 2021-05-18 2021-07-05
Brandfarliga heta arbeten 2021-04-13 2021-06-18
Promemoria med förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 2021-03-22 2021-05-24
Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader 2021-03-01 2021-06-02
Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU2020:75 2021-01-20 2021-04-23

Föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

2021-01-04 2021-03-12

Publicerad
Senast uppdaterad