Remissvar från Byggherrarna


Inkomna remisser till Byggherrarna

Namn Inkom Svar ska lämnas senast
Promemoria med förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 2021-03-22 2021-05-24
Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader 2021-03-01 2021-06-02
Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU2020:75 2021-01-20 2021-04-23

Föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

2021-01-04 2021-03-12

Publicerad
Senast uppdaterad