Byggherrens ansvar

Byggherren har enligt lagstiftningar en viktig uppgift att uppfylla samhällets behov och krav och skapa samhälleliga värden genom att överföra lagkraven till byggprocessen och kontrollera resultatet. Lagstiftningens krav på byggherren avser krav på vår fysiska miljö, den som fastighetsägaren förvaltar och brukaren använder för boende, resande, arbete, service och rekreation.

Byggherren ansvarar för att se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt gällande föreskrifter, såsom att de tekniska egenskapskraven uppfylls, att åtgärderna kontrolleras samt att hela byggprocessen kvalitetssäkras. Byggherren ansvarar även för att ansöka om och följa erforderliga myndighetstillstånd.

Byggherren har det fulla ansvaret för att byggverksamheten och den färdigställda byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande föreskrifter och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt. Byggherren ska säkerställa att det finns erforderlig kompetens och resurser för att genomföra bygg- eller anläggningsprojektet och är bland annat skyldig att utse en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen, byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljölagen och tillhandahålla en elektronisk personalliggare enligt Skatteförfarandelagen.

Mer om vilket ansvar som åligger byggherren hittar du i denna förteckning.

Inom den lagstiftningen som avser anläggningar – väg, järnväg med mera används inte byggherren som begrepp utan byggherren beskrivs som ”den som avser bygga en väg” och motsvarande.

Vem är byggherre?

Byggherren är oftast fastighetsägaren men kan även vara en brukare eller förvaltare av någon annans fastighet. Inom staten är exempelvis Trafikverket, Statens fastighetsverk, Akademiska hus med flera inte per definition fastighetsägare – utan de utvecklar och förvaltar statens vägar och fastigheter.

Att agera som byggherre är sällan huvuduppgiften hos fastighetsägaren eller brukaren utan en mer eller mindre kontinuerlig eller temporär verksamhet. Byggherren hos större fastighetsägare är sällan en enskild person utan omfattar olika kompetens- och ansvarsområden och arbetsuppgifter som utförs av flera personer inom eller utanför fastighetsägarens eller brukarens organisation. Gränsen mellan fastighetsägarens ansvar och byggherrens ansvar och arbetsuppgifter är inte strikt, utan går i varandra.

Vad gör byggherren?

Några av byggherrens uppgifter är att initiera projekt, att formulera krav, att organisera och leda projektgenomförande, att upphandla, planera och följa upp genomförande av bygg och anläggningsprojekt. Byggherren, eller snarare fastighetsägaren eller brukaren, är den som finansierar planeringen och byggandet samt är kravställare på projektets resultat.

Beställare

Beställare är den som är uppdragsgivare och beställer utförande av projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Beställare är en civilrättslig term mellan två parter. En byggherre är beställare när denne enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt beställer arbeten som utförs av konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare. I byggprojekt återfinns beställare på flera nivåer, de bildar kontraktskedjor. Den entreprenör som byggherren anlitat är i sin tur beställare för sin underentreprenör.

Enligt Köplagens terminologi kallas en beställare för köpare. Köparens huvudsakliga uppgift är att betala för det som denne beställt. Vanligen används termen köpare då det beställda är gods eller varor, även om termen ibland också används om en beställare av tjänster eller entreprenader.

Finns det byggdamer också?

Byggherre är en gammal benämning som redan på 1600-talet avsåg den person som lät uppföra en eller flera byggnader. Ordet herre är gammal fornsvenska för den som har hand om något, behärskar det. Inom lagstiftningen används byggherre som term för ”den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbete”.

Idag finns en eftersträvan att undvika benämningar för titlar och yrkesroller som uppfattas som könsbundna, men att ändra på ordet byggherre är varken lätt eller ens lämpligt då det är så integrerat i bygglagstiftningen. Ersättningsord som byggaktör, byggledare, byggföretag och byggbeställare är inte lämpliga då dessa benämningar har andra betydelser inom byggbranschen.


Boken "Att vara byggherre"

Boken "Att vara byggherre" beskriver byggherrerollen ur ett helhetsperspektiv och har till syfte att öka kunskapen om byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Den vänder sig inte enbart till byggherrar utan kan läsas med behållning av alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn då de flesta har en relation till byggherren, direkt eller indirekt. En ökad förståelse om byggherrens förutsättningar och utmaningar är grundläggande för värdeskapande samverkan inom samhällsbyggandet.

För mer information och beställning av boken.