Programmet Byggherre MasterClass Diploma har ambitionen att utveckla byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre fördjupas och synliggörs. Kompetens för att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle – från vision till verklighet.

Programmet riktar sig till personer som driver utveckling och förädling av befintliga och nya fastigheter och anläggningar.

Samarbetet med kursanordnaren Stockholm School of Economics har upphört och vi letar ny utbildningsanordnare och funderar över upplägget av utbildningen. Nedan kan du se hur den varit upplagd hittills. Vill du anmäla ditt intresse för utbildningen framöver, mejla till Saga Hellberg på kansliet.


Utbildningen fokuserar på tre delar

1. Sakområdet

 • Värdeskapande och samhällsbyggande
 • Byggprocessen i ett strategiskt perspektiv
 • Beställarrollen
 • Kravställande och programarbete
 • Förändrings- och utvecklingsarbete

2. Ledarskap

 • Som ska stödja komplexiteten, tidsperspektivet, strategiskt och operativt med skilda intressen.

3. Styrning

 • Att nå uppsatta mål genom styrning och uppföljningsprocesser genom både traditionella och specifika instrument.

Programmål

Övergripande mål

Programmet stärker byggherrens affärsmässiga roll med att skapa värden genom utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter, till förmån för den egna organisationen, branschen och samhället.

Delmål

Du som deltagare ska i rollen som byggherre ha:

 • fått en bättre förståelse för affärsprocesserna vid investeringar inom fastigheter och infrastruktur, inkl berörda aktörers logik, strategier och agendor.
 • förbättrat förmågan att äga och styra investeringar mot högre värden genom att optimera partsförhållandet mellan brukare-ägare-myndighet.
 • befäst och utvecklat ditt personliga ledarskap och din kommunikativa förmåga.
 • stärkt ditt personliga nätverk med andra erfarna byggherrar.

Fem moduler

Det nya utbildningsprogrammet består av fem moduler om fyra dagar vardera. Det är alltså en omfattande utbildning som ger deltagaren möjlighet till intensiva läroperioder i kombination med eftertanke och eget arbete. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

Lärande genom eget projekt

Under hela utbildningen finns det egna projektet som en röd tråd. Redan innan utbildningen ska deltagaren ha funderat på ett projekt från den egna verksamheten som han eller hon ska arbeta med under utbildningen, både under programtid men framför allt mellan perioderna. De övriga programdeltagarna, fakulteten och programledningen finns med som stöd hela vägen fram till den avslutande workshopen. Arbetssättet säkrar inte bara deltagarens personliga kompetensutveckling utan ger också arbetsgivaren en direkt återbäring av kursavgiften.

Kompetens genom flera högskolefakulteter

Programmets kärnfakulteter utgörs av ledande företrädare för:

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Luleå tekniska Universitet
 • Lunds Tekniska Högskola

Samt erfarna personer från näringsliv och förvaltning.

Den nya utbildningen utvecklas och levereras av Stockholm School of Economic Executive Education, ledande i Norden för utveckling av chefer och ledare, i nära samarbete med föreningen Byggherrarna och ledande Tekniska Högskolor.


Medlemmar som har gått utbildningen

Flera av Byggherrarnas medlemmar har valt att kompetensutveckla sina medarbetare genom Byggherre MasterClass-programmet.

Genom åren har följande medlemsföretag deltagit: Akademiska Hus, Familjebostäder, Förvaltaren, Fortifikationsverket, Jernhusen, Klövern, Region Uppsala, Locum, Riksbyggen, Scania, Statens Fastighetsverk, Stockholms Hamn, Skolfastigheter i Stockholm, Swedavia, Telge Bostäder, Trafikverket, Uppsalahem, Vasakronan och Älvstranden Utveckling.

Läs här intervju med Magnus Tenberg, Vasakronan i Göteborg, som gick programmet 2013.
Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad