Niklas Gustafson, utvecklingsansvarig, KTH Executive School

Varför är en utbildning av det här slaget viktig just nu?

Det här är en bransch med historiskt starka, djupt rotade, sedvänjor som ibland gör det svårt att reformera den. Byggherrerollen har förändrats över tid. Det beror bland annat på förändringar i samhället, inom politiken och på den tekniska utvecklingen. Men mycket mer kommer att behöva förändras framöver. Just nu ser vi exempelvis starka strömningar inom miljötänkande som kommer att skapa förändring i närtid. Det är även ofrånkomligt att de typer av digital innovation vi har sett i andra branscher inte skulle transformera även byggherrens roll framöver. Förändringar som dessa kommer att stöpa om både affärslandskap, planeringsperspektiv, förvaltningsprocesser, samverkansformer och kommunikation. Därför behövs den här typen av utbildning, där dagens och morgondagens byggherrar kan skaffa sig nya perspektiv, ny kunskap och nya nätverk. Byggherrarna kan komma att bli de nya förändringsagenterna.

Menar du att byggherrar är förändringsagenter?

Ja, jag vill mena att byggherrar både har att förvalta ett arv och att samtidigt agera ledare och förändringsagent i en framtida utveckling av byggnation och förvaltning. Byggherrerollen är en betydelsefull funktion inom all byggverksamhet. Byggherren har en position som bör användas till att förändra. Allt från attityder till beteenden och sättet på vilket saker görs i byggprocesserna. Byggherrens roll är en ledares roll. Vem skulle annars leda arbetet med processen att förändra och förbättra branschen? Men för att kunna påverka förändringsprocessen måste byggherrarna bli mer medvetna om vad den egna rollen innebär och stärka den. Det krävs också en helt annan medvetenhet om faktorer och strömningar i omvärlden runtomkring byggherrens egna uppgifter.

Om du får lyfta fram någon del i utbildningen du tycker är särskilt intressant, vilken skulle det vara?

Oj, vilken svår fråga. Men jag tycker ändå att de olika, ibland komplexa relationerna till kunder, intressenter och aktörer i projekten är ett riktigt spännande område. Det handlar om samspel och samverkan och är en ständig balansakt. Detta lyfts också fram tydligt i de samtal och diskussioner vi har haft initialt med de redan anmälda deltagare till kursen.

Byggherren är den person eller organisation som har initiativrätt och även en skyldighet att balansera alla intressen och driva projektet framåt. Trots goda intentioner, får många byggprojekt problem och utsätts för kritik av media, politiker eller miljöaktivister för att de inte lyckats uppfylla intressenternas förväntningar. Byggprojekten är ju ofta så komplexa och påverkar omgivande samhälle både före, under och efter slutförandet. Projekten innehåller många motstridiga intressen och potentiella konflikter som måste hanteras.

Deltagare som är anmälda till Byggherre Masterclass träffas digital redan nu, innan den egentliga fysiska kursen har börjat. Kan du berätta lite om detta?

Ett uttalat önskemål från flera av deltagarna är att detta ska vara en Byggherre Masterclass där deltagare, föreläsare och experter ska kunna ses fysiskt, utbyta erfarenheter, bygga nätverk, interagera och lära av och med varandra. Vi blev således tvungna att flytta på det egentliga startdatumet på kursen på grund av att Coronaviruset omöjliggjorde fysiska möten.

Men, när vi tog det beslutet var det samtidigt viktigt för oss att alla som var anmälda redan innan jul skulle få ut så mycket som möjligt fram tills dess att vi startar den egentliga klassrumsbaserade utbildningen den 17e augusti. De deltagare som är, eller blir anmälda får därför möjlighet att träffas på regelbundna digitala möten varannan månad under våren, ledda av mig själv och Staffan Movin. Vi bjuder in en akademisk gästföreläsare vid dessa tillfällen för att prata om olika ämnen. Hittills har uppslutningen varit 100%.

Vad har ni pratat om på dessa möten hittills?

Vi går helt enkelt rakt på ”pudelns kärna” och tar upp och diskuterar deltagarnas egna frågeställningar. Det rör sig om olika problemställningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns, både i deras egna roller och i deras respektive organisationer. Metoden vi använder oss av i de här digitala mötena kallas på engelska för Action Reflection Learning eller Experiential Learning. Det är en modell för kompetensutveckling som passar mycket väl för vuxna människor med stor arbetslivserfarenhet. Den är grundad på den pedagogiska insikten att lärande bäst sker genom direkt erfarenhet, och med utgångspunkt i konkreta situationer. Lärandet ska ske tillsammans med andra som engagerar sig i det problem som någon av deltagarna tar med sig till gruppsammankomsterna.

Vad vinner man på det?

Allt handlar inte om akademisk kunskap. Tvärtom är praktisk kunskap enormt viktig. De båda kompletterar varandra. Genom att det är så många olika företag och deltagare med i Byggherre Masterclass, som alla besitter olika fokus, erfarenheter och roller i sina organisationer, så belyses deras egna frågeställningar från många olika håll och perspektiv.

Det skapar en typ av reflektion i gruppen som öppnar nya perspektiv genom nya vinklingar. Det skapar också en ny typ av självkännedom och självmedvetenhet hos dig som deltagande ledare, en insikt i hur man själv fungerar i relation till andra och uppfattas av dem. Jag tycker mig också se att den typ av diskussion vi har i gruppen plockar fram olika typer av ”tyst kunskap”, dvs inarbetad kunskap som deltagarna inte ens är medvetna om att de har. Här kommer den upp till ytan och tydliggörs. De första digitala träffarna har varit mycket uppskattade och vi kommer att fortsätta använda oss av den här pedagogiken också efter den 17e augusti när den egentliga utbildningen startar.

Är programmet som startar i augusti helt fullt?

Det finns fortfarande några platser kvar. Är man intresserad kan man anmäla sig här.

Programmet vänder sig till den som vill få fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv och sin organisation, inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering, idéer och motiv för innovation och förändring, ett utökat professionellt nätverk, samt ett individuellt utvecklingsprojekt.

Programmet omfattar 4 moduler om 3 dagar på internat i Stockholm, summa 12 dagar, med blandade lärformat: föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten och korta teoriavsnitt.

Publicerad
Senast uppdaterad