Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Samverkan på en strategisk nivå inom sektorn är helt nödvändig och sker till exempel genom Färdplan 2045 för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart. Vi behöver också bli mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan. Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar och innovationer. För att kunna göra det behövs RÄTT kunskap!

Som byggherre har du stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet. Svårigheterna ligger i att veta vad som är hållbart eller inte ur ett miljö- och klimatperspektiv. För att öka denna kunskap erbjuder nu Byggherrarna, tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), en serie kurstillfällen som kommer ge dig svar på frågorna.

Utbildning i fem moduler

Utbildningen är indelad i fem fristående kursmoduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande. Kursmodulerna behöver inte genomföras i nummerordning, utan de kan tas i den ordning som passar dig bäst. För varje kursmodul utfärdas ett intyg.

Läs mer om varje moduls innehåll i sidomenyn.

De olika modulerna - klicka för större bild.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Genomförande och föreläsare

Samtliga kursmoduler genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner. Kurserna genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

ANMÄLAN

Se alla aktuella kurser inom Beställarkompetens Hållbarhet.

Kostnad

Alla moduler har samma kursavgift: 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga (priset inkluderar kursmaterial).

Företagsinterna kurser

Är ni intresserade att genomföra någon eller några av modulerna internt i er organisation/företag? Vi genomför även kurserna företagsinternt om så önskas. Vid intresse - kontakta Åse Haglund för offert.