Kvalitetssäkring är en mycket viktig fråga för byggbranschen om vi i Sverige ska kunna bygga mer hållbart. Kostnader för fel och brister är en aspekt, men det finns fler viktiga aspekter som man också måste beakta. Byggnadens tekniska hållbarhet, miljöaspekter, termisk komfort samt god inomhusmiljö för att nämna några. En bra och tydlig kvalitetssäkring som finns med från början i byggprocessen är en förutsättning för att lyckas. Därför är dessa frågor speciellt viktiga för byggherrar och beställare.

Kursinnehåll

 • Inledning
  Vad innebär hållbara byggnader? Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och betraktar hållbarhetsfrågan utifrån ett kvalitetsperspektiv med koppling till inomhusmiljö och byggnaden som system.

 • Byggreglerna
  Boverkets Byggregler är under förändring och vi ger en kort redogörelse för vad vi vet om det pågående arbetet. Vad säger lagen om kvalitetssäkrat byggande? Vilket ansvar ligger på byggherren?

 • Skador och byggfel
  Det är väl känt att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar väldigt mycket pengar, men hur påverkar skador och byggfel hållbarhetsfrågorna? Hur viktigt är god kvalitet för att nå hållbara byggnader?

 • Kravställning och uppföljning
  Hur kan byggherren arbeta med hållbarhet genom kravställning och uppföljning för att nå god kvalitet?

 • Certifiering/märkningar
  Möjligheter och fallgropar med certifierade produkter och system. Det finns många certifieringssystem och kvalitets- och miljömärkningar inom bygg, allt från byggmaterial till hela byggnader. Vad innebär dessa certifieringar och märkningar och hur kan byggherren dra nytta av dessa i arbetet med hållbarhet. Certifieringar och märkningar har ofta olika syfte och fokus. Vi reder ut begreppen och går igenom vanliga märkningar (exempelvis CE-märkning, TG-bevis, P-märkning, BASTA, Miljöbyggnad osv).

 • Exempel på verktyg för styrning, krav och uppföljning
  PQI – Project Quality Index
  Bristen på nyckeltal som visar hur byggprojekt fungerar kan vara ett av de största hindren för branschens kvalitetsutveckling. Utan nyckeltal är risken stor att ledningarna saknar rätt underlag för sitt kvalitetsarbete. Sju av tio byggherrar saknar mått/nyckeltal för att mäta och följa kvalitet i projektverksamheten. Med PQi kan du som byggherre mäta din projektportfölj, få nyckeltal för jämförelse med branschen och faktaunderlag för ditt förbättringsarbete.
  ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess
  ByggaF är en metod för fuktsäkert byggande genom hela byggprocessen, från planering till förvaltning. I metoden ingår färdiga mallar för de olika moment som ska utföras enligt metoden. I vissa fall kan mallarna användas direkt, i andra fall måste mallarna objektsanpassas.

 • Goda exempel
  Vi tittar på några goda exempel där man arbetat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften (inkl kursmaterial) är 4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den andra modulen av fem i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Publicerad
Senast uppdaterad