God kvalitetssäkring som hjälper oss att nå byggprojektets mål är helt avgörande om vi ska lyckas med att bygga mer hållbart. Byggbranschen har som bekant stora kvalitetsutmaningar. Dessa kvalitetsbrister leder inte bara till stora ekonomiska kostnader eller brister i byggnaders funktion med t ex komfortproblem som följd. Kvalitetsbristerna innebär också en stor belastning på miljön genom slöseri med byggmaterial, energi och resurser när fel, brister och skador ska åtgärdas eller genom att byggnaden inte får den prestanda som var tänkt. Detta leder då ofta till en högre energianvändning eller större behov av underhåll än planerat. Kvalitetssäkring är en förutsättning för att uppnå hållbarhet!

Kursen kommer att ge dig förståelse för hur du som byggherre/beställare kan arbeta med kvalitetssäkring under hela byggprocessen, vilka vinster du kan göra och visa exempel på verktyg som finns att tillgå. Under kursen lyfter vi fram exempel på kopplingen mellan kvalitetssäkring och hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv, där flera exempel utgår från fuktsäkert byggande eftersom fel, brister och skador orsakade av vatten eller fukt dominerar skadebilden i Sverige enligt Boverkets kartläggning från 2018.

Kursinnehåll

 • Inledning
  Vad innebär hållbara byggnader? Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och betraktar hållbarhetsfrågan utifrån ett kvalitetsperspektiv. Vi visar på vikten av god kvalitetssäkring för att uppnå hållbarhet genom exempel som belyser olika hållbarhetsaspekter.

 • Skador och byggfel
  Det är väl känt att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar väldigt mycket pengar, men hur påverkar skador och byggfel hållbarhetsfrågorna? Hur viktigt är god kvalitet för att nå hållbara byggnader?

 • Kravställning och uppföljning
  Hur kan byggherren arbeta med hållbarhet genom kravställning och uppföljning för att nå god kvalitet?

 • Certifiering/märkningar
  Möjligheter och fallgropar med certifierade produkter och system. Det finns många certifieringssystem och kvalitets- och miljömärkningar inom bygg, allt från byggmaterial till hela byggnader. Vad innebär dessa certifieringar och märkningar och hur kan byggherren dra nytta av dessa i arbetet med hållbarhet. Certifieringar och märkningar har ofta olika syfte och fokus. Vi reder ut begreppen och går igenom vanliga märkningar (exempelvis CE-märkning, TG-bevis, P-märkning, BASTA, Miljöbyggnad osv).

 • Exempel på verktyg för styrning, krav och uppföljning

  PQI – Project Quality Index

  Bristen på nyckeltal som visar hur byggprojekt fungerar kan vara ett av de största hindren för branschens kvalitetsutveckling. Utan nyckeltal är risken stor att ledningarna saknar rätt underlag för sitt kvalitetsarbete. Sju av tio byggherrar saknar mått/nyckeltal för att mäta och följa kvalitet i projektverksamheten. Med PQi kan du som byggherre mäta din projektportfölj, få nyckeltal för jämförelse med branschen och faktaunderlag för ditt förbättringsarbete.

  ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

  ByggaF är en metod för fuktsäkert byggande som omfattar hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden bygger på att fuktfrågorna hanteras strukturerat och systematiskt genom hela byggprojektet med hjälp av metodens rutiner och tillhörande verktyg i form av dokumentmallar, checklistor, beskrivningar med mera. ByggaF tydliggör roller och ansvar för fuktsäkerhetsarbetet i ett byggprojekt.

 • Goda exempel
  Vi tittar på några goda exempel där man arbetat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs digitalt och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursavgiften är 5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Föreläsare

Kursen genomförs med kursledare från Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

>> Se aktuellt kursutbud

För att inte missa någon kurs - Prenumerera gärna på våra utskick och följ oss på LinkedIn.


Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den andra modulen av fem i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE). Läs mer om utbildningen


Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad