Under tidiga skeden klargörs mål och visioner av ett antal aktörer i samverkan. Utmaningarna består bland annat av att kunna leda förändringsarbete och kreativa processer, att kunna prioritera utifrån hållbara affärsmål samt att kunna hantera risker. Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikter om hur man kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer. Utbildningen utgår ifrån ett helhetsperspektiv där kund-, ägar-, samhälls- och branschperspektiven är i fokus och där deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med att optimera projektens eftersökta värden i samverkan med andra aktörer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en struktur åt, och därmed en trygghet i, att arbeta i tidiga skeden där helhetsperspektiv och långsiktighet är i fokus.

Lärandemål
Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna:
• Planera och vidareutveckla sitt ledarskap i tidiga skeden, baserat på en djupare förståelse av detta skedes specifika förutsättningar.
• Klargöra konsekvenser av olika förhållningssätt, kravnivåer, förväntningar och organisationsmodeller.
• Kunna använda etablerade verktyg för att strukturera kreativt arbete och processer.
• Kunna hantera målkonflikter och leda tvärfunktionella team för att initiera projekt i tidiga skeden.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare involverade i tidiga skeden.

För mer information och anmälan

Publicerad
Senast uppdaterad