Den senaste tidens spridning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 i Sverige och Europa gör att det kan finnas ett behov för byggherrar att se över hur deras verksamheter kan påverkas. En del av detta arbete är att överväga hur situationen eventuellt kan påverka pågående och planerade entreprenader.

Nedanstående är skrivet utifrån regelverket i AB 04 och ABT 06 och kan därför inte beakta individuella avtal och eventuella avsteg från standardavtalen. Tänk dock på att alla avtalsrelationer är unika och påverkas av fler faktorer än vad som står i det enskilda avtalet. Vid tveksamheter kring vad som gäller i ett specifikt projekt råds enskilda byggherrar att konsultera sina jurister.

Sammanfattade råd

Byggherrarna råder sina medlemmar att noggrant följa utvecklingen och myndighetsinformation samt hålla löpande kontakt med sina kontraktsparter, såväl entreprenörer och leverantörer som de befintliga eller framtida hyresgäster eller andra som väntar på den färdiga entreprenaden.

När försiktighetsåtgärder övervägs (oavsett om initiativet kommer från byggherren, från entreprenören eller från exempelvis en konsult) bör man för att minska risken för rättslig osäkerhet diskutera dessa tillsammans med sina motparter. Det kan vara bra att ingå särskilda överenskommelser, som då alltid bör dokumenteras skriftligen.

Exempel på tänkbara typer av situationer

Covid-19 kan påverka ett entreprenadprojekt på flera sätt. Här försöker vi ge exempel på typer av scenarier som kan vara tänkbara.

Entreprenören kan meddela att anställda hos denne eller hos dennes underentreprenörer eller konsulter har insjuknat i covid-19 eller av olika skäl befaras ligga i riskzonen. Det kan visa sig att en smittad person redan har varit på byggarbetsplatsen. Den personal som avses behöver dock inte nödvändigtvis ha besökt just din byggarbetsplats för att entreprenören ska vilja vidta försiktighetsåtgärder av olika slag. Beroende på situationen kan entreprenören i värsta fall vilja avbryta entreprenaden en viss period.

Beställarens personal eller anlitade konsulter kan också drabbas av sjukdomen eller befaras ha varit i kontakt med smittade. På samma sätt som en entreprenör kan en beställare också vilja vidta säkerhetsåtgärder avseende sin egen personal. Av naturliga skäl kan det dock vara lättare för byggherrens personal att exempelvis arbeta på distans och ta möten med hjälp av moderna kommunikationsmedel än det är för entreprenören vars personal måste vara på byggarbetsplatsen för att kunna färdigställa entreprenaden.

Entreprenaden kan också drabbas av förseningar av materialleveranser på grund av exempelvis brister orsakade av produktionsstopp eller begränsningar av handeln i Sverige och internationellt. Svenska och utländska myndighetsbeslut om karantäner, reseförbud eller liknande kan också inverka.

Hantering av covid-19 enligt redan ingångna avtal

Det är omöjligt att ge generella svar på hur uppkomna situationer kan komma att bedömas rättsligt då problematiken är komplex och situationerna många. Utgångspunkten är 4 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06 om det uppstår hinder för utförande av arbetena. Generellt är det högt ställda krav för att en entreprenör i juridisk mening ska anses vara hindrad. Hindret måste påverka möjligheten att färdigställa hela entreprenaden i tid. Normalt är det inte tillräckligt att enstaka personer är sjuka eller att det föreligger vissa problem att få tag i material. Reglerna om så kallade likställda ÄTA-arbeten i 1 kap. 6-8 och 13 §§ AB 04 samt 1 kap. 6-9 och 12 §§ ABT 06 kan också aktualiseras, men detta förutsätter att sättet att utföra entreprenaden på med nödvändighet påverkas med hänsyn till exempelvis säkerhet eller arbetsmiljö.

Stopp eller andra åtgärder som mer har karaktären säkerhetsåtgärder riskerar här att hamna i en juridisk gråzon som får bedömas i efterhand. Gränsen mellan nödvändiga och icke-nödvändiga försikthetsåtgärder kan komma att bli mycket svår att dra i praktiken. Beroende på analysen i det enskilda fallet kan beställaren antingen tvingas ge entreprenören rätt till tidsförlängning och eventuell ersättning eller så tvingas entreprenören betala vite för eventuella förseningar och ta de merkostnader som uppstår. Här blir reglerna om avisering av exempelvis hinder enligt 4 kap. 4 § AB 04 och ABT 06 eller så kallade likställda ÄTA-arbeten enligt 2 kap. 7-8 §§ AB 04 och ABT 06 särskilt aktuella. Tänk på att det finns andra underrättelseskyldigheter av intresse, exempelvis i 2 kap. 9 § AB 04 och 2 kap. 10 § ABT 06.

Byggherrens avtal med befintliga eller framtida hyresgäster eller andra som ska använda den färdiga entreprenaden kan se väldigt olika ut. Det är dock vanligt att det i dessa avtal finns särskilda klausuler om så kallad force majeure, det vill säga omständigheter som inte kunde förutses eller övervinnas av parterna, och att dessa helt eller delvis kan befria byggherren från sina skyldigheter. Om entreprenaden riskerar att påverkas kan det finnas skäl att se över dessa avtal och ta en dialog med berörda kontraktsparter.

Det bästa sättet att undvika den rättsliga osäkerhet som uppstår med anledning av covid-19 kan ofta vara att särskilt komma överens med sina kontraktsparter om hur den specifika situationen ska hanteras.

Icke-ingångna avtal

Eftersom problematiken nu är känd rekommenderas det att parterna särskilt avtalar om hur covid-19 ska hanteras rent kontraktuellt. Det kan vara värt att på förhand avtala om exempelvis under vilka omständigheter som arbeten ska få avbrytas och i sådana fall hur länge samt hur de ekonomiska konsekvenserna ska hanteras. Vid tveksamheter bör en jurist anlitas.

Publicerad
Senast uppdaterad