Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. För att nå målet om halverade utsläpp till 2030 och nettonollutsläpp till 2045 måste utsläppen minska kraftigt. Den uppgraderade färdplanen förtydligar hur bygg- och anläggningssektorn avser arbeta för att nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Färdplanen visar också vad som krävs av politiken för att understödja arbetet.

Nu är tiden mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt, så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn nu visar att de är redo för det redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

En nyhet i färdplanen är att den innehåller konkreta åtaganden för olika aktörer i värdekedjan.

Det ger färdplanen tyngd och kraft för det fortsatta arbetet, säger Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna.

En annan nyhet i färdplanen är den branschanpassade resurshierarkin som också avspeglas i aktörernas åtaganden. Byggherrarnas åtaganden handlar exempelvis om att undersöka möjligheterna att utveckla befintliga byggnader och anläggningar innan det byggs nytt samt om att planera och projektera för ett klimateffektivt byggande och en resurseffektiv förvaltning.

Byggherrar har en nyckelroll i omställningen och det är viktigt att vi tänker både resurseffektivt och klimatsmart, men för att underlätta och påskynda omställningen behövs också politiska initiativ, fortsätter Tommy.

Anslut ditt företag till färdplanen

Byggherrarna har anslutit sig och signerat färdplanen och vi uppmanar våra medlemmar att göra detsamma.

Ladda ner färdplanen här: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn

SKRIV UNDER FÄRDPLANEN HÄR


Åtaganden i urval

Åtaganden för byggherrar

  1. Vi undersöker möjligheterna att utveckla befintliga byggnader och anläggningar innan vi bygger nytt.
  2. Vi planerar och projekterar för ett klimateffektivt byggande och en resurseffektiv förvaltning med låg klimatpåverkan.
  3. Vi ställer tydliga klimatkrav vid upphandling, efterfrågar och premierar lösningar med låg klimatpåverkan samt hög resurs- och energieffektivitet ur ett livscykelperspektiv.
  4. Vi följer upp klimatkraven systematiskt.

Åtaganden för alla

  1. Vi sätter klimatmål minst i linje med färdplanens mål, tar fram åtgärdsplan och följer upp arbetet.
  2. Vi tar ansvar och ledarskap för att åtaganden i färdplanen genomsyrar det operativa arbetet i alla led och i affärer med aktörer i värdekedjan.
  3. Vi samarbetar inom hela värdekedjan för att säkerställa ett effektivt klimatarbete i linje med färdplanens mål.
  4. Vi höjer fortlöpande vår kompetens om hur ett effektivt klimatarbete bedrivs och delar med oss av kunskap och erfarenheter för att öka tempot i omställningen.
  5. Vi verkar för effektiva informations- och dataflöden i värdekedjan för att möjliggöra ett aktivt klimatarbete och uppfyllande av redovisningsskyldighet.

Om arbetet med färdplanen

Färdplanen har arbetats fram i samverkan mellan Byggherrarna, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Byggmaterialindustrierna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Trafikverket tillsammans med Fossilfritt Sverige.
Läs mer på Fossilfritt Sveriges webbplats


Se lanseringseventet i efterhand här:


Publicerad
Senast uppdaterad