PM CM-tjänster

PM CM-tjänster med bilagorna Omfattningsbeskrivning och ABK Supplement ska användas som kontraktsvillkor vid upphandling av CM-tjänster.

PM:n innehåller en beskrivande text om delad entreprenad och CM-tjänster. PM:n innehåller även vissa klargöranden som gäller för avtalsdokumenten, exempelvis beskrivning av skeden. Byggherren brukar dela upp sitt projekt i skeden men vilka skeden och dess benämningar skiljer sig mellan olika byggherrar.

Därtill återfinns en beskrivning av skillnaden mellan objekt och projekt, delad entreprenad och CM-konsultens uppdragsområden.

Bilaga Omfattningsbeskrivning

Byggherrarnas Omfattningsbeskrivning definierar möjliga arbetsuppgifter och ansvarsområden för CM-konsulten och förutsätter och hänvisar till ABK-supplementet som kontraktsvillkor.

Mallen är ett låst word-dokument med formulär där ett kryss för önskvärd aktivitet i visst skedeskolumn betyder att konsulten ansvarar för att utföra aktiviteten under det skedet. Kommentarer eller tillägg till aktiviteten kan anges på aktivitetsraden och ytterligare projektanpassade aktiviteter kan läggas till i slutet av varje område. Strukturen på aktiviteterna utgår från flödet att initiera - planera - verkställa - kontrollera - avsluta.

Omfattningsbeskrivningen förutsätter att flera planer upprättas, exempelvis plan för myndighetskontakter. Dessa planer kan vara enskilda planer/dokument men vanligtvis ingår de i ett större övergripande dokument, exempelvis projektplan. För att begränsa antalet aktiviteter i Omfattningslistan hänvisas istället till dessa planer. Exempelvis plan över myndighetskontakter som ska förteckna nödvändiga myndighetskontakter och vem som svarar för att inhämta enskilda tillstånd.

För uppdrag preciserat i förfrågningsunderlag enligt ABK 09 kap 1 §2 kan omfattningsbeskrivningen vara en del av förfrågningsunderlaget. För uppdrag preciserat i samråd kan beställaren använda den för att tillsammans med CM-konsulten gemensamt precisera uppdraget. Omfattningsbeskrivningen kan vid första anblicken uppfattas som diger och tung men avsikten är att användaren ska göra en ordentlig genomgång och välja de aktiviteter och ansvarsområden som passar den egna organisationen och denna grundlista ska kunna återanvändas vid flera uppdrag.

Bilaga Supplement ABK 09

Vid Byggherrarnas arbete med CM-bolagen har vi funnit att ABK 09 inte är tillräckligt för det stora ansvar som en CM-organisation har. ABK 09 är framförallt anpassat projekteringskonsulter kontrakterade på delat konsultuppdrag. Vi har därför upprättat de tillägg och ändringar av ABK 09 som vi funnit nödvändiga. Flera av tilläggen rör att CM-konsulten övertar byggherrens samordningsansvar för projektet och ansvaret att företräda byggherren på olika möten. Skadeståndsskyldigheten är utökat mot ABK förutsatt att en särskild projektförsäkring tecknas.

ABK-supplementet består av den förteckning av ändringar och tillägg som ska listas i en särskild sammanställning enligt ABK 09 kapitel 1§2. Efter listan återfinns kommentar till ändringarna och tilläggen.

Synpunkter på mallarna eller frågor om dessa kan ställas till Helena Lennartsson, Byggherrarna.