Vi står inför stora utmaningar med förnyelsen av Sverige. Nya bostäder behöver byggas och miljonprogrammen rustas upp. Stora investeringar i infrastruktur pågår och planeras. Lägger vi sedan till investeringar i lokaler för sjukvård, skola och omsorg samt kommersiella lokaler så förstår vi att det kommer att ställas höga krav på att vår bransch levererar.

Senast när vi kraftsamlade och byggde i motsvarande omfattning skedde det under samhällelig styrning och kontroll. I dag har samhällskontroll ersatts av egenkontroll och byggherren är ansvarig för att försäkra sig om att samhällets krav uppfylls. Systemet förutsätter att vi kan lita på varandra och det krävs att vi utvecklar nya effektiva samarbetsformer som bygger på tillit och förtroende i motsats till opportunism.

Men hur skapas tillit och förtroende? Och hur säkerställer vi att kunskapsnivån och egenkontrollen ligger på en nivå som gör att vi kan lita på varandra?

Under dagen söker vi svaren med stöd och inspiration från föredragshållare och med dig som aktiv deltagare.

Datum: Torsdagen den 17 mars
Tid: Konferensen börjar kl 10.30
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

Innan konferensen genomförs föreningsstämma för medlemmar i Byggherrarna

Gunnar Wetterberg, författare och aktiv samhällsdebattör, ger oss en beskrivning av samhällets styrning och kontroll till utvecklingen av ”New Public Management”. Vilka var de politiska motiven? Vad blev konsekvenserna och blev det som det var tänkt?

Tina Karrbom Gustavsson, docent och lektor vid KTH, har under många år arbetat med projektkommunikation och berättar om vikten av goda relationer för goda affärer.

Walter Osika, läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Presenterar aktuell forskning om fenomenet tillit. Vad är tillit och hur skapas tillit och förtroende mellan individer, inom organisationer och på samhällsnivå?

Genom dina egna reflektioner och ditt deltagande i diskussioner kommer du att få nya tankar om vad du som
byggherre tjänar på att bygga med tillit och förtroende. Genomgående för konferensen är din egen medverkan, inte minst via vår ByggherreApp.
Byggherredagen avslutas med mingel och gemensam middag.

Publicerad
Senast uppdaterad