Utredaren Anna Ulfsdotter Forssell, regeringens särskilde utredare, hade två uppdrag att utreda:

  • Hur regelverket under EU:s tröskelvärden kan göras enklare och mer flexibelt.
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål.

Utredaren föreslår att gränsen för direktupphandling ska bestämmas till 600 000 kronor vid upphandling som omfattas av LOU och 1 100 000 kronor vid upphandling som omfattas av LUF. Därutöver föreslås införande av en ny bestämmelse om täckningsköp – direktupphandling i samband med överprövning. Bestämmelsen innebär ökade möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att lösa akuta behov av inköp, som har uppstått till följd av att en upphandling är överprövad i domstol och därför stoppad.

Det föreslås bli enklare att tillåta leverantörer att rätta till fel eller brister i anbud och att den upphandlande myndigheten ska kommunicera med en leverantör inför beslut om uteslutning på grund av bristande lämplighet eller onormalt lågt anbud.

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor, och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader. Frånvaron av såväl processkostnadsansvar som avgifter för överprövning anser utredaren kan ha bidragit till att antalet domstolsprövningar i Sverige är fler än i många andra länder. Byggherrarna välkomnar att det införs ett ömsesidigt processkostnadsansvar för en bättre processuell balans mellan parterna. Idag är det endast leverantörer som kan få ersättning för sina kostnader om de vinner målen.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2019 men det återstår att se vilka lagändringar som till slut kommer att införas. Utredningens förslag ska nu remissbehandlas och Byggherrarnas arbetsgrupp LOU/LUF ska analysera utredningen. Vill du ta del av utredningen hittar du den här.

Publicerad
Senast uppdaterad