Standarden ISO 44001 kan användas som en katalysator för värdeskapande och innovation i gränssnittet mellan företag och organisationer för att utveckla sina affärer. Ledningssystemet som Byggherrarna, tillsammans med många aktörer inom samhällsbyggnadssektorn deltagit i att utveckla, är ett ramverk för hur företag och organisationer strukturerar samt upprättar processer och hjälpmedel för att leda framgångsrika samverkansinitiativ med sina affärspartner för ömsesidig nytta. Ledningssystemet höjer en organisations förmåga och mognad att samverka. Det är ett hjälpmedel för verksamheten att identifiera behovet av samverkan och förbereda sig för och genomföra samverkansinitiativ med lämpliga partners.

Varför har vi tagit fram en svensk standard för affärsrelationer i samverkan?

Alla vinner på att fler blir bättre på samverkan och det konstaterades kort efter en rapport om att samhällsbyggnadssektorn behövde utvecklas och mogna på många plan för att bli bättre på att realisera det potentiella värdet i olika samverkansinitiativ. Det startade en serie händelser som ledde till att en svensk teknisk kommitté (TK593) bildades hos SIS i februari 2015.

Man inspirerades av arbetet i England och det arbete Institute for Collaborative Working gjort som mynnat ut i den brittiska standarden BS11000. När den brittiska standarden skulle anpassas till ett ISO-ledningssystem bestämde sig Byggherrarna tillsammans med ett dussintals organisationer inom samhällsbyggnad för att aktivt delta i det internationella arbetet med att ta fram världens första standard för att styra beteenden i organisationer mot framgångsrika affärsrelationer i samverkan.

ISO är erkänt och välkänt över hela världen och de flesta företag och organisationer känner igen formatet från andra ledningssystem – ett strukturerat arbetssätt! Standarden bygger in samverkan i verksamhetssystem på såväl övergripande ledningsnivå som operativ utförandenivå.

Lika självklart som ISO 9001 är för kvalitet, är ISO 44001 för den organisation som vill stärka sin förmåga att bygga hållbara affärsrelationer.

Samverkan är så mycket mer än partnering

Samverkan är när två eller fler organisationer arbetar tillsammans för ömsesidiga fördelar och gemensamt värdeskapande. Samverkan är viktigt i affärsrelationer såsom joint ventures, leverantörssamverkan, samverkan låg/hög, strategisk partnering, konsortium, intern samverkan, OPS osv.

Vill du veta mer?

Läs mer om ISO 44001 och branschens arbete med standarden på SIS webbplats.

För den som vill bli bättre på SAMVERKAN är ISO 44001 en stabil grund att stå på som ger hela branschen ett gemensamt språk och plattform för att bygga mer framgångsrika affärsrelationer tillsammans i samtliga ovanstående fall.

Standarden kommer förhöja såväl organisationens styrnings- och processmognad som individers förmåga och beteenden att samverka.

Vad ger standarden?

ISO 44001 säkerställer att...

  • företaget/organisationen har identifierat och förberett sig för ett antal scenarier där samverkan kan hjälpa dem leverera en bättre affär.
  • högsta ledningen stödjer samverkan, tillsätter resurser, anpassar planer, processer, verktyg och affärsstrategier för att bli bättre på det.
  • verksamheten planerar för att fånga risker och möjligheter med samverkan, sätter mål för samverkan och planerar för hur man ska nå dem samt identifierar och prioriterar vilken typ av relationer verksamheten ska fokusera på att utveckla samverkan inom.
  • verksamheten vet vilka beteenden som krävs för att skapa tillit när vi samverkar med andra, att vi utvecklar dem i hela organisationen (såväl hos nyckel- som stödfunktioner) och kommunicerar och dokumenterar samverkan i enlighet med ledningssystemet.
  • vi sätter igång samverkansinitiativ (projekt) som ligger i linje med organisationens strategi, har en plan och mål med initiativet, att vi är förberedda och har rätt kompetens internt, att vi väljer en samverkanspartners som kan möta vårt behov och att vi kan möta deras behov, att vi kommer överens om hur vi ska arbeta tillsammans, att vi vidareutvecklar vårt värdeerbjudande ihop, bygger en relation med hög tillit och engagemang samt är överens om hur vi, under ordnade former, avslutar vårt samarbete när den tiden kommer.
  • vi vet hur väl vi presterar i samverkan på sammantagen nivå i organisationen.
  • vi vidtar åtgärder för att bli bättre och bättre i hur vi leder och styr samverkan i företaget.

Bok om att arbeta med standarden 44001

Beställ boken "Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 - Istället för att hjälpa till, hjälps vi åt.”

Boken hänvisar till fördelar av att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och författarna sammanfattar kapitlens intentioner med egna ord och ger konkreta exempel från byggbranschen för att underlätta förståelsen för värdet av standarden.

Boken är framtagen av Byggherrarna i samarbete med författarna John Thorsson och Jörgen Senyk.

Läs mer och beställ boken här.


> Hör Byggherrarnas VD Tommy Lenberg förklara varför byggherrar ska satsa på Ledningssystem för samverkan.