I inledningstexten till AB 04 och ABT 06 står att

Med hänvisning till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.

Partnering (även kallat samverkansentreprenad eller entreprenad med utökad samverkan) är vare sig någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform. Det är istället en samverkansform som utvecklats till ett strukturerat sätt för vanligtvis byggherre och entreprenör att samverka för byggprojektets genomförande.

Partnering som samverkansform kan vara ett alternativ för att genomföra vissa typer av projekt, men samverkansformen passar inte för alla projekt och inte heller för alla organisationer.

Partnering kan vara lämpligt vid tekniskt komplicerade projekt, eller projekt med många osäkra faktorer – projekt som är svåra att fullständigt definiera och därmed olämpliga att upphandla på fast pris. Det vill säga projekt med stora osäkerheter och stora risker att kostnaderna och produktionstiden skenar iväg.

Att lyckas med samverkan eller partnering?

För de som avser att arbeta med partnering eller för närvarande arbetar med samverkan som en del av sin strategiska affärsutveckling, är det viktigt att processer och rutiner för den egna organisationen är anpassade för att stödja samverkan – och då från högsta ledningen och vidare ut i den operativa verksamheten i byggprojekten.

En framgångsfaktor för lyckade partneringprojekt är att den egna organisationen identifierat på vilka grunder och under vilka förutsättningar partnering är mest lämpad som samarbetsform samt vilka partners som svarar upp mot kraven. Detta för att båda parter ska kunna tillgodogöra sig värdet av samverkan.

Partnering är resurskrävande och förutsätter ett aktivt deltagande från alla parter genom hela processen. Partnering förutsätter även ett förhållningssätt till varandra som utgår från tillit, förtroende och öppenhet. För att detta ska lyckas bör därför egna organisations system, processer och affärsintressen stödja förhållningssättet.