I inledningstexten till AB 04 och ABT 06 står att

Med hänvisning till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.

Samverkansentreprenader (även kallat partnering eller entreprenad med utökad samverkan) är vare sig någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform. Det är istället benämningen på samverkansaktiviteter och verktyg som utvecklats för att på ett strukturerat sätt samverka om byggprojektets genomförande.

Samverkansentreprenader kan vara ett alternativ för att genomföra vissa typer av projekt, men samverkansformen passar inte för alla projekt och inte heller för alla organisationer.

Samverkansentreprenader kan vara lämpligt vid tekniskt komplicerade projekt, eller projekt med många osäkra faktorer – projekt som är svåra att fullständigt definiera inför upphandling. Det vill säga komplexa projekt med stora osäkerheter, förväntade förändringar och stora risker där prognosticerad kostnad, produktionstid eller omfattning förväntas bli svåra att innehålla.

Att lyckas med samverkansentreprenader?

För de som avser att arbeta med samverkan eller för närvarande arbetar med samverkan som en del av sin strategiska affärsutveckling, är det viktigt att processer och rutiner för den egna organisationen är anpassade för att stödja samverkan – och då från högsta ledningen och vidare ut i den operativa verksamheten i byggprojekten.

En framgångsfaktor för lyckade samverkansprojekt är att den egna organisationen identifierat på vilka grunder och under vilka förutsättningar samverkan är mest lämpad som samarbetsform samt identifierat vilka partners och på vilka villkor som kan uppfylla kraven. Detta för att båda parter ska kunna tillgodogöra sig värdet av samverkan.

Samverkansentreprenader är resurskrävande för involverade organisationer och förutsätter ett aktivt deltagande från alla parter genom hela processen. Samverkan förutsätter även ett förhållningssätt till varandra som utgår från tillit, förtroende och öppenhet - något som parterna aktivt måste arbeta med för att upprätthålla under hela processen. För att detta ska lyckas bör därför den egna organisationens ledningssystem, processer och affärsintressen stödja förhållningssättet.