Många entreprenörer idag signalerar att priser på byggmaterial har gått upp under våren 2021 och att detta påverkar deras entreprenader.

Enligt 6 kapitlet 3 § AB 04/ABT 06 har en entreprenör rätt till ändring av det avtalade priset för vissa oförutsebara och väsentliga kostnadsökningar som drabbar dennes entreprenad till följd av ökade kostnader för material. Bestämmelsen var en nyhet i AB 04, är komplicerad och är tänkt att användas i exceptionella fall och har såvitt Byggherrarna vet inte tillämpats i någon domstolspraxis.

Byggföretagen och Installatörsföretagen informerade i april sina medlemmar om att aktuell paragraf kan åberopas för att ändra avtalat pris. Dock berörde de inte närmare hur en justering skulle göras. Dessutom hänvisades till uttalanden som gjorts med utgångspunkt i oljekrisen på 1970-talet.

Detta har föranlett Byggherrarna att publicera en fördjupad vägledning med råd om hur man kan gå till väga för att ta ställning till entreprenörers eventuella krav på ändring av avtalade priser.

Som beställare kan man inte fatta ett beslut om att frångå ett avtalat fast pris utan komplett information. Som offentlig beställare är man dessutom enligt lag förhindrad att betala ut pengar till ett enskilt företag utan kontraktuellt stöd. Vägledningen ger därför råd om vilken information beställaren kan efterfråga för att möjliggöra en korrekt och konsekvent tillämpning av 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06.

Uppdaterad version av vägledning om ändring av avtalat pris till följd av ökade materialkostnader 2021-06-09

Vi har uppdaterat den tidigare publicerade Vägledning om ändring av avtalat pris till följd av ökade materialkostnader [v 2021-05-06].

Uppdateringen berör framför allt Riksrevisionsverkets rekommendation från 1975 om att 3 % ska anses utgöra en väsentlig kostnadsökning. Byggherrarna har tagit del av det aktuella dokumentet och sett att denna procentsats var en del av en betydligt mer komplicerad schablonmetod. Detta medför att procentsatsen inte kan tillämpas ryckt ur sitt sammanhang när krav enligt 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 ska bedömas. Det svenska samhället och näringslivet har även genomgått drastiska förändringar sedan 1975 och på grund av detta kan Riksrevisionsverkets gamla rekommendation för statligt upphandlade entreprenader inte tjäna som vägledning för hela bygg- och anläggningssektorn vid en bedömning som görs år 2021. Se framför allt sida 6-8 i det reviderade dokumentet.

Ladda ner vägledning om ändring av avtalat pris till följd av ökade materialkostnader

Har du synpunkter på vägledningen, får du gärna höra av dig till kansli@byggherre.se.


Vägledningen ansluter till Byggherrarnas vägledning Hantering av krig i entreprenadkontrakt, som publicerades den 28 mars 2022 i samband med kriget i Ukraina.


Publicerad
Senast uppdaterad