Ersättning för entreprenörer enligt självkostnadsprincipen enligt kapitel 6 § 9-10 används för att reglera ÄTA-arbeten i så gott som alla våra entreprenader. En reglering som verkar enkel och ekonomisk – beställaren betalar för vad det kostar med ett på förhand angivet påslag.

Dock är den praktiska tillämpningen komplicerad när teorin möter verklighet. Självkostnadsprincipen i entreprenadprojekt ställer stora krav på såväl entreprenören som beställaren. Entreprenören behöver redovisa och styrka sina kostnader medan beställaren behöver granska denna redovisning och ta ställning till om redovisade kostnader är ersättningsgilla.

Byggherrarna har nu upprättat en vägledning om tillämpningen av självkostnadsprincipen med målsättning att förtydliga vad som redan följer av AB 04 och ABT 06. En vägledning om vad som ingår, respektive inte ingår, i respektive post och vilka kostnader som är ersättningsgilla, samt med resonemang om vilka gråzonerna är.

Vår förhoppning är att vägledningen och diskussioner kring dessa frågor ska öka förutsägbarheten i tillämpningen av självkostnadsprincipen och därigenom även kunna förebygga vissa tvister.

Ökad förutsägbarhet stärker konkurrensen inom bygg- och anläggningsbranschen då alla aktörer konkurrerar på lika villkor när självkostnadsprincipen tillämpas.

Ladda ner Vägledning om tillämpning av självkostnadsprincipen

Har du synpunkter på vägledningen, får du gärna höra av dig till kansli@byggherre.se på Byggherrarna.


Vägledningen är framtagen utav Byggherrarnas arbetsgrupp Nya upphandlings- och genomförandeformer, 2021-02-03.

Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB, ordförande
Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, sekreterare
Lukas Rozenau, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Göran Ahlquist, Statens fastighetsverk
Niosha Baghaei, Uppsalahem
Pär Dahlström, Huddinge Samhällsfastigheter
Lena Himmelmann, Akademiska Hus
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Helena Lennartsson, Byggherrarna
samt
Lennart Hävrén, Lennart Hävrén Byggherrerådgivning (adjungerad)

Publicerad
Senast uppdaterad