Uppföljning av arbetsmiljöindikatorer
Uppföljning av arbetsmiljöindikatorer

För att man som byggherre ska kunna synliggöra och följa upp arbetsmiljöarbetet i sina byggprojekt och även se om olyckorna går mot noll behöver man mäta vad som sker i projekten. Att införa arbetsmiljöindikatorer och att sätta målvärde för dessa är ett bra verktyg/process.

Det finns en beskrivning att ladda ner om varför man ska göra detta och hur vi har tänkt. Indikatorerna med definition och mätetal finns i särskilt dokument.

Även Håll Nollan har arbetat fram en guide för indikatorer. Läs mer här.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta utvecklingen av indikatorer och har du synpunkter, frågor eller kanske något förslag på indikator ni använder och som du vill dela med dig av? Tveka inte att höra av dig till kansliet eller någon i arbetsgruppen.

Här följer citat från några av medlemsföretagen som varit med i remissrunda kring arbetsmiljöindikatorerna:

Vårt arbete med att vara med och följa upp arbetsmiljön aktivt i projekten har gett resultat. Vi ställer krav kopplat till arbetsmiljö redan i upphandlingen av våra entreprenörer, vi deltar på skyddsronder och håller möten med entreprenörerna där vi går igenom och följer upp arbetsmiljöarbetet under utförandeskedet.
Största hindret i samarbetet med entreprenören är om man som byggherre inte är engagerad i arbetsmiljöarbetet och inte har klart för sig vilken roll och påverkan som man faktiskt har i projektet i egenskap av byggherre. Viktigt är att redan i upphandlingen av entreprenörerna ställa tydliga krav, samt att vara aktiv byggherre med uppföljning av arbetsmiljöarbetet under genomförandet av entreprenaden. Men också att vara aktiv under projektering och planering, att följa upp projektörerna och se till att det som projekteras faktiskt är möjligt att bygga på ett säkert sätt.
Publicerad
Senast uppdaterad