Vägledning om Arbetsmiljöverkets regeländringar

Den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regelverk i kraft. Reglerna uppges i stor omfattning ha samma innehåll som tidigare, men med undantag för de föreskrifter som riktar sig direkt till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det har det förts in nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen. Då regelförändringen kan påverka byggherrens roll är det viktigt att förbereda sig i god tid för att anpassa sig till det nya regelverket.

Med anledning av detta har Byggherrarna, i samarbete med Kilpatrick advokatbyrå, utarbetat en vägledning om innehållet i det nya regelverket som du kan ladda ner här:


Vägledningar för upphandling

Arbetsgruppen har tagit fram två vägledningar med AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på konsult- och entreprenörsledet:


Avtalsmall överlåtelse av arbetsmiljöansvar

En byggherre kan överlåta sitt ansvar beträffande arbetsmiljön till en uppdragstagare. Entreprenören ansvarar då för arbetsmiljön avseende planering, projektering och/eller utförande. Arbetsmiljögruppen har tagit fram en avtalsmall som du kan ladda ner här:


Publicerad
Senast uppdaterad