Tommy Lenberg, VD, välkomnade deltagarna och introducerade alla till dagens tema, innovation och digitalisering. Han berättade om Byggherrarnas arbete med digitalisering och om hur byggherrerollen utvecklas i en snabbt föränderlig värld. Tommy presenterade även den för dagen laddade byggherreappen som användes för att ta pulsen på publikens tankar och åsikter under dagen.


Olle Samuelson, Forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad började med att fråga publiken, via appen, vad de associerade med begreppet digitalisering. Glädjande, tyckte Olle, var att ”teknik” inte lyftes i svaren utan snarare vad tekniken kan innebära i förändrade arbetssätt. ”Om man tycker att utvecklingen går fort så kommer den att gå allt fortare, kom ihåg det”, påminde Olle. I föredraget lyftes aktuella omvandlingar av vårt samhälle som radikalt kommer att förändra vårt sätt att arbeta och leva. Olle redde ut vad digitalisering innebär för byggsektorn och för byggherrar. Det handlar om mycket mer än digitala stödfunktioner för administration eller att använda BIM (byggnadsinformationsmodeller) vid konstruktionen av byggnadsverk.


Astrid Westfeldt Corneman, delägare i Cobel, berättade om digital transformation och satsningen på digitalt kunskapslyft i samhällsbyggnadssektorn inom forskningsprogrammet Smart Built. Programmet syftar till att utveckla ett effektivare och bättre samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Fler vill till exempel kunna jobba hemifrån, kreativitet värdesätts alltmer och synen på chefens roll förändras. Att upprepa ”best practice” är inte svaret när snabba förändringar ständigt innebär möjligheter att arbeta bättre. Astrid berättade om möten med entreprenörer och företagsledare i Silicon Valley som betonade betydelsen av att skapa team med rätt friktion. Konkurrenstänk är ute, samarbetstänk är inne, menade Astrid. När tempot är så högt som idag klarar vi inte att stänga in oss och göra allt själva, vi måste börja samarbeta med de allra bästa.


Karin Färnevik, Chalmers professional Education, talade om vikten av att bygga sitt digitaliseringsarbete på solid grund och om projektet Kunskapslyft för digitala processer. Syftet med projektet är att ge stöd till organisationer att påbörja omställningen till att arbeta i effektiva digitala processer, och där lämpligt, med industrialiserade processer som grund. Karin betonade särskilt att omställning till arbetssätt och processer som stöds av digitala hjälpmedel bygger på att individer, organisationer och byggsektorn som helhet tillägnar sig ny kunskap. Kunskap och kompetens i det digitala landskapet måste bli bättre. Karin berättade även om Chalmers projekt med Virtual City som handlar om att utveckla metoder för att använda digital teknik till att visualisera och simulera processer och slutmål.


Peter Karlsson, Akademiska Hus, berättade om deras innovationsstrategi och hur de använt digitaliseringens möjligheter i praktiken. Frågan är ”Hur kan digitaliseringen skapa nya affärer genom att utnyttja lokaler på nya sätt? Det gäller att komma åt ”slack” i systemet, som Uber gör genom att utnyttja bilar till taxiverksamhet som annars skulle stå oanvända. Svenska kontor används inte mer än 40-50 procent. Akedemiska hus affärside är att utnyttja detta “slack” genom att tillgängliggöra kontorsytorna, göra dem enkla att hitta, boka, betala, låsa och dela information om dem i sociala medier.

”Teknikdriv lägger grunden men det är först när vi lägger samman pusslet från många områden som man går till något affärsdrivet som skapar värde hos kunder, och i förlängningen samhället”. Peter berättade om Akademiska Hus tre innovationsområden: bygg- och energiteknik, Campus och stadsutveckling samt framtidens kunskaps- och lärmiljöer. Peter spådde bland annat att digital innovation kommer ge bättre förvaltning och effektivare energianvändning, men att mycket av det riktigt spännande handlar om att skapa mer attraktiva erbjudande för kunder.


Emil Söhr, AMF Fastigheter, och med tidigare erfarenhet från medie- och kommunikationsbranschen, talade om hur teknik och individer förändras tillsammans samt vilken effekt det har på hur vi lever, handlar och arbetar. Emil beskrev det nya mer komplexa och mindre förutsägbara samhället genom att exemplifiera med några tjänster som swish och talade om delningsekonomin och dess koppling till innovation. Emil beskrev även ett par av AMF:s projekt: dels Stockholmsverken, dels Urban Escape.


Elisabeth Argus, BonaCordi, talade om hur en snabbare och hållbar samhällsplanering kräver digitaliserade processer. Elisabeth beskrev vikten av ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Inte minst talade hon om integrationen mellan geodata och BIM under olika faser i samhällsbyggnadsprocessen. Framtidens utmaningar handlar om att genom digitalisering bättre hantera frågor kring detaljplanering och fastighetsbildning. Elisabeth lyfte även den viktiga frågan om lagring och åtkomst av data, vilket kräver klok juridik. Vi är alldeles för dåliga på att återanvända information som tas fram, menade hon. Här är standardisering nödvändig. Krav bör kunna ställas på kommuner att de ska kunna ta emot exempelvis 3D-modeller.


Olof Johansson, Programchef för digitaliseringen av transportsystemet och Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverket samt Byggherrarnas styrelseordförande talade om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för framtidens samhälle och framtidens transportsystem. ”Vi i infrastrukturbranschen är i tillgänglighetsbranschen”, menade Stefan. Vi har ett ineffektivt transportsystem med bilar som står still 95 procent av tiden. Det kan vi utnyttja bättre. Olof beskrev hur många trender samspelar. Det handlar inte minst om automatisering, delningsekonomi, elektrifiering och uppkopplade system (IoT). En fråga som lyftes särskilt var nya affärsmodeller och hur nya fordon (självkörande) ska integreras i systemen. Andra frågor som talarna tog upp var hur ökad e-handel ger nya typer av transporter, hur parkeringsytor kan tänkas frigöras i framtiden och hur synen på läget på fastigheter kommer att förändras. Kommer värdena att sjunka i innerstan? Och vad händer om bilens status försvinner och den bara kommer att vara attraktiv som tjänst?


David Ståhlberg, digital rådgivare, höll ett inspirerande föredrag om att leda och organisera i accelererande förändring. David beskrev globala trender och drivkrafter hur vi som samhälle förändras och hur vi som individer och företag kan förhålla oss till de nya förutsättningarna. En helig princip i affärs- och produktutveckling är att alltid utgå från kunden, inte från tekniken. Det finns mängder med tekniskt avancerade produkter som löser problem som kunder aldrig efterfrågat.

David efterlyste ett uppriktigt ledarskap och en tydlig affärslogik samt individer och organisationer som tar ansvar för det egna lärandet. Ett viktigt budskap handlade om att var och en måste ta ansvar för ett livslångt lärande för att hänga med i de snabba förändringarna. Kanske handlar det om att lära sig programmera eller att lära sig ett nytt språk. Oavsett vad, var Davids råd att lära från dem som är allra bäst.


Publicerad
Senast uppdaterad