Det är inte hållbart att i storleksordningen 100 miljarder av dagens investeringar i hus och infrastruktur, i syfte att skapa samhällsnytta, försvinner i svinn och felkostnader varje år i Sverige. Vi måste helt enkelt bli bättre.

Ingen part eller branschorganisation äger dock ensam frågan. Alla behöver samverka. Alla parter – byggherrar, entreprenörer och konsulter – behöver insikter för att utvecklas som individer, arbetslag och organisationer. Det behövs en gemensam plattform för kvalitetssäkring, benchmarking och förbättringsarbete. Bara tillsammans kan vi lyckas.

Därför har Byggherrarna samordnat utvecklingen av en ny standard för att mäta byggprojekt.

Byggherrarnas mål med PQi

- Branschstandard för fokus på byggkvalitet - Verktyg för ledningsgrupper - Underlag för forskning

Byggherrarnas roll i utvecklingsarbetet

I mer än femton år har Byggherrarna varit engagerade i frågan hur vi på ett bättre sätt ska kunna mäta byggprojekt, utveckla ett gemensamt lärande och få underlag för att förbättra byggverksamheten. Redan år 2004 var vi engagerade i ett forskningsprojekt på Chalmers under ledning av Per Erik Josefsson. Detta ledde fram till det mätverktyg som blev känt som Byggprocessmätning.

Sedan 2017 har Byggherrarna tillsammans med Luleå tekniska universitet och företaget Binosight samverkat i utvecklingen av en ny modell för mätning av kvalitet i byggprojekt. Målsättningen har varit att med stöd av digitalisering och AI göra mätningarna snabbare, enklare och billigare samt att mätresultaten ska kunna sammanställas till olika nyckeltal och aggregeras till företags- och branschnivå för jämförelser, analys och förbättringsinitiativ. I Byggherrarnas referensgrupp har 5-6 av landets största byggherrar bidragit med sin kunskap och erfarenhet. Läs mer om varför Byggherrarna engagerat sig i utvecklingen av projektkvalitetsmätning nedan.

PQi – ett nyckeltal för jämförelse och förbättring

Mätningarna genererar indextalet PQi som blir en referens för branschens kvalitetsförbättringsarbete.
Med PQi kan byggherrar jämföra sin projektkvalitet med branschen. Mätmodellen förklarar variationer i projektkvaliteten och sätter fingret på vad som behöver förbättras i varje projekt och i hela projektportföljer.


PQi Mätverktyget

Prova-på-erbjudande

Testa att få fördjupande kvalitetsrapporter för 2-3 projekt och en egen dashboard utan kostnad.

PQi mäts med ett molnbaserat mätverktyg som tillhandahålls av Binosight. Eftersom PQi bygger på delaktighet från branschen erbjuds byggherrar att mäta sina projekt utan kostnad. Den som vill fördjupa sin bild av projektens styrkor och förbättringsbehov, har möjlighet att mot betalning ladda ner PQi kvalitetsrapporter. Läs mer om mätverktyget nedan.

Underlag för fortsatt forskning

Och självklart släpper vi inte kopplingen till forskningen. Långsiktigt avtal är tecknat med Luleå tekniska universitet. All mätdata överförs i anonymiserad form till forskarna vilket innebär att forskarna får ett världsunikt material som underlag för sin forskning. En forskning som i förlängningen kan bidra till kunskapsspridning och utveckling av branschen. Föreningen Byggherrarna kommer därtill kontinuerligt få ta del av hur PQi utvecklas och få underlag för att initiera nödvändiga förändringsarbeten på branschnivå.