Datum:
Plats:
Digital kurs via Zoom

God kvalitetssäkring som hjälper oss att nå byggprojektets mål är helt avgörande om vi ska lyckas med att bygga mer hållbart. Byggbranschen har som bekant stora kvalitetsutmaningar. Dessa kvalitetsbrister leder inte bara till stora ekonomiska kostnader eller brister i byggnaders funktion med t ex komfortproblem som följd. Kvalitetsbristerna innebär också en stor belastning på miljön genom slöseri med byggmaterial, energi och resurser när fel, brister och skador ska åtgärdas eller genom att byggnaden inte får den prestanda som var tänkt. Detta leder då ofta till en högre energianvändning eller större behov av underhåll än planerat. Kvalitetssäkring är en förutsättning för att uppnå hållbarhet!

Kursen kommer att ge dig förståelse för hur du som byggherre/beställare kan arbeta med kvalitetssäkring under hela byggprocessen, vilka vinster du kan göra och visa exempel på verktyg som finns att tillgå. Under kursen lyfter vi fram exempel på kopplingen mellan kvalitetssäkring och hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv, där flera exempel utgår från fuktsäkert byggande eftersom fel, brister och skador orsakade av vatten eller fukt dominerar skadebilden i Sverige enligt Boverkets kartläggning från 2018.

Kursinnehåll

 • Inledning
  Vad innebär hållbara byggnader? Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och betraktar hållbarhetsfrågan utifrån ett kvalitetsperspektiv. Vi visar på vikten av god kvalitetssäkring för att uppnå hållbarhet genom exempel som belyser olika hållbarhetsaspekter.
  Thorbjörn Gustavsson, teknologie magister, enhet innemiljö och byggnadsfysik på RISE.

 • Skador och byggfel
  Det är väl känt att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar väldigt mycket pengar, men hur påverkar skador och byggfel hållbarhetsfrågorna? Hur viktigt är god kvalitet för att nå hållbara byggnader?
  Anders Jansson, RISE.

 • Kravställning och uppföljning
  Hur kan byggherren arbeta med hållbarhet genom kravställning och uppföljning för att nå god kvalitet?
  Anders Jansson, RISE.

 • Certifiering/märkningar
  Möjligheter och fallgropar med certifierade produkter och system. Det finns många certifieringssystem och kvalitets- och miljömärkningar inom bygg, allt från byggmaterial till hela byggnader. Vad innebär dessa certifieringar och märkningar och hur kan byggherren dra nytta av dessa i arbetet med hållbarhet. Certifieringar och märkningar har ofta olika syfte och fokus. Vi reder ut begreppen och går igenom vanliga märkningar (exempelvis CE-märkning, TG-bevis, P-märkning, BASTA, Miljöbyggnad osv).
  Börje Gustavsson, enhetschef klimatskal och byggnadsfysik på RISE.

 • Exempel på verktyg för styrning, krav och uppföljning

  PQI – Project Quality Index
  Bristen på nyckeltal som visar hur byggprojekt fungerar kan vara ett av de största hindren för branschens kvalitetsutveckling. Utan nyckeltal är risken stor att ledningarna saknar rätt underlag för sitt kvalitetsarbete. Sju av tio byggherrar saknar mått/nyckeltal för att mäta och följa kvalitet i projektverksamheten. Med PQi kan du som byggherre mäta din projektportfölj, få nyckeltal för jämförelse med branschen och faktaunderlag för ditt förbättringsarbete.
  Thomas Samuelsson, vd, Binosight.

  ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess
  ByggaF är en metod för fuktsäkert byggande som omfattar hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden bygger på att fuktfrågorna hanteras strukturerat och systematiskt genom hela byggprojektet med hjälp av metodens rutiner och tillhörande verktyg i form av dokumentmallar, checklistor, beskrivningar med mera. ByggaF tydliggör roller och ansvar för fuktsäkerhetsarbetet i ett byggprojekt.
  Thorbjörn Gustavsson, RISE.

 • Goda exempel
  Vi tittar på några goda exempel där man arbetat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.
  Anders Jansson, RISE.

Kursen genomförs som webbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Thorbjörn Gustavsson, RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den andra av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Begränsat antal platser. Varmt välkommen med din anmälan senast 3 mars!

Publicerad
Senast uppdaterad