Föreningen Byggherrarna

Föreningen Byggherrarna med dotterbolaget Byggherrarna Sverige AB ägs av sina medlemmar. Föreningens medlemmar ingår i samhällsbyggnadssektorn och representerar långsiktiga fastighetsägare eller förvaltare som utvecklar, planerar och genomför bygg- eller anläggningsprojekt för egen drift och förvaltning.

Föreningen bildades 1964 i syfte att samla byggherrar och tillvarata deras intressen i samhällsbyggandet och för att möjliggöra erfarenhetsutbyte byggherrar emellan. Föreningen har genom åren bland annat belyst byggherrens roll som viktig, medveten aktör i samhällsbyggandet och som förändringsagent för samhällsbyggnadssektorn.

I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning.

Föreningen vill verka för att aktörer inom samhällsbyggnadssektorn får ökad insikt i att de bidrar till att skapa samhälleliga värden, det vill säga bygger sjukhus så att patienterna får vård, bygger skolor så att eleverna lär sig mer, bygger anläggningar och infrastruktur så att vi minimerar restid och spar på miljön samt att vi bygger bostäder så att människor erbjuds en god livsmiljö.

Byggherrarnas vision är att vara en av de ledande branschorganisationerna inom svensk samhällsbyggnad


Det innebär att:

 • vi driver frågor med hög relevans för utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn och för föreningens medlemmar - den långsiktige och professionella byggherren.
 • vi har ett aktivt nätverk av medlemmar som inspireras och stärks i sin roll som byggherre och beställare.
 • vi har goda relationer och samverkar med aktörer i samhällsbyggnadssektorn om gemensamma branschutvecklingsfrågor och är särskilt drivande i frågor som rör kvalitets- och produktivitetsförbättringar.
 • vi har förtroendefulla relationer med politiker och myndigheter samt är den erkända och respekterade riksföreningen i
  byggherrefrågor.

Våra verksamhets- och utvecklingsområden

Vårt arbete är grupperat inom de tre huvudroller som byggherrerollen omfattar:

 • Den långsiktige och värdeskapande samhällsbyggaren (samhällsnivå)
 • Den utvecklande och utmanande byggherren (branschnivå)
 • Den tydlige och kravställande beställaren (projektnivå)

Inom de tre verksamhetsområdena ovan arbetar vi övergripande med följande utvecklingsområden:

 • God byggherresed – handlar om ledarskap, företagskultur och affärsetik
 • Kompetent byggherre – handlar om kunskap och kompetens
 • Professionell beställare – handlar om arbetssätt, tillämpning av regelverk, processer och standards

Vill du också vara med och förändra?

Vill du vara med i en förening som driver frågor utifrån byggherrens perspektiv och med hög relevans för utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn? > Bli medlem

Publicerad
Senast uppdaterad