Kontakt

För frågor eller inskick av remisser till Byggherrarna, maila till kansli@byggherre.se. För kompletterande information kring specifikt remissvar, kontakta respektive handläggare.


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m m (extra remiss)

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m m (extra remiss)
Diarienr: 3295/2022
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål (extra remiss)
Diarienr: 2478/2023
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m m
Diarienr: 2215/2021
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand (extra remiss)
Diarienr: 31/2022
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (extra remiss)
Diarienr: 30/2022
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (extra remiss)
Diarienr: 29/2022
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten
Diarienr: 615/2024
Status: Besvarad 2024-04-05
Handläggare: Danielle Zachrisson och Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

Från: Finansdepartementet
Remiss: Yttrande över promemorian Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder
Diarienr: Dnr LI2023/03826
Status: Besvarad 2024-03-27
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här:


Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet

Från: Klimat- och näringslivsdepartementet
Remiss: Yttrande över av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet
Diarienr: KN2023/04348
Status: Besvarad 2024-03-07
Handläggare: Lilly Rosander

Ta del av remissvar här:


Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Remiss: Yttrande avseende betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)
Diarienr: A2023/00837
Status: Besvarad 2024-01-31
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här:


Leverantörskontrollutredningens förslag (SOU 2023:43)

Från: Finansdepartementet
Remiss: Yttrande över En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)
Diarienr: Fi2023/02414
Status: Besvarad 2023-12-13
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här:


Energideklaration för byggnader

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Diarienr: 4540/2023
Status: Besvarad 2023-12-06
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här:


Certifierade byggprojekteringsföretag

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag
Diarienr: 126/2023
Status: Besvarad 2023-10-31
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här: