Utmaningar för byggherrar ur kund-, ägar- och samhällsperspektivet.

Se inspelade intervjuer med några av föreläsarna på programmet.

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggandet

Programmet Byggherre MasterClass har ambitionen att utveckla byggherrerollen genom att deltagarnas kompetens som byggherre fördjupas och synliggörs. Programmet ger kompetens för att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle – från vision till verklighet. Programmets syfte är också att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

Varför ska du gå en utbildning just nu?

Byggherrens och byggbranschens roll är under kraftig förändring och har i modern tid aldrig ställs inför så många utmaningar som idag. Stora geopolitiska förändringar, inte minst kopplade till oroligheterna i Ukraina och Ryssland, har under 2022 förändrat de ekonomiska spelreglerna kraftigt. Förändrade logistikkedjor, ökad inflation, stigande priser på råmaterial och bränsle gör att byggbranschen behöver anpassa sig.

Redan tidigare hade vi en cementkris i byggbranschen och till detta kan läggas till stora problem med kvalitetsbrister, brottslighet och fusk, ineffektivitet och slöseri samt skenande prisutveckling på byggmaterial för att nämna några. Här finns studier från Boverket som visar på att detta kostar oss många miljarder kronor varje år, helt i onödan. Dessutom måste vi hantera omställningen till ett mer hållbart byggande och projekterande. Här har vi byggherrar ett stort ansvar om de globala målen ska nås i tid. Om vi inte tar det ansvaret, vem ska göra det då? Alternativet, att inte göra någonting alls, bjuder oss på skrämmande scenarios av framtiden.

Lägg till det behovet av att bättre förstå effekterna när samhället digitaliseras och blir allt smartare. Detta förändrar exempelvis städernas logik i grunden. Handel, som alltid varit en drivande kraft för stadsutveckling, håller på att förflytta sig till nätet. Och byggnaderna själva blir också mer och mer tekniskt komplicerade och digitala. De förändringar vi ser nu påverkar hela byggherreorganisationen.

I Byggherre MasterClass ger vi dig metoder, modeller och verktyg för att proaktivt möta branschens gemensamma utmaningar.

Programmet vänder sig till dig som vill få...

  • fördjupning över rollen som byggherre
  • nya perspektiv på sig själv och sin organisation
  • inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering
  • motiv för innovation och förändring
  • ett utökat professionellt nätverk

Utbildningsprogrammet omfattar 4 moduler á 3 dagar, som innefattar föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten, kortare teoriavsnitt samt ett individuellt projekt. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning, vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället. De individuella målen är att efter avslutat program ha fått en fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv, på beställarrollen och sin egen organisation. Målet är även att du ska ha fått inspiration, verktyg och modeller för strategisk planering, innovation och förändring samt ett utökat professionellt nätverk.

Utbildningen genomförs med välmeriterade forskare från KTH och andra universitet, företagsledare och experter inom valda områden. Ta del av intervjuer med några av föreläsarna på programmet, samt programansvarig.

Vill du veta mer om tidigare deltagares upplevelse av programmet?

Här kan du läsa mer om vad tidigare deltagare tycker om programmet och vad utbildningen har betytt för dem i deras dagliga verksamhet:


NÄSTA PROGRAMSTART

Datum
Nästa programstart är planerad till hösten 2023.

Plats
Kursgård i Stockholms närområde.

Kostnad
Pris 96 000 kr exkl moms. Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt. Deltagaren betalar själv för resor och logi.

Utbildningen genomförs i samarbete med KTH Executive School


Har du frågor om upplägg och innehåll?

Kontakta programansvariga på KTH Executive School:

Staffan Movin
070-210 74 95
staffan.movin@es.kth.se

Niklas Gustafsson
076-100 54 34
niklas.gustafsson@es.kth.se


Intervjuer med några av föreläsarna, samt programansvarig: