BEAst tar fram gemensamma standarder inom området e-affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framför allt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering. www.beast.se

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Byggherrarna är medlemmar och har i uppdrag av Energimyndigheten att stötta nätverket med administration och kommunikation. Läs mer om vårt medlemskap

Belok är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. Byggherrarna är medlemmar och har i uppdrag av Energimyndigheten att stötta nätverket med administration och kommunikation. Läs mer om vårt medlemskap

BFAB är en av sektorns utbildningsleverantörer. Byggherrarna har rabatter för sina medlemmar på specifika "byggherrekurser". www.bfab.se

BIM Alliance är en förening som arbetar med ett sektorgemensamt utvecklingsprogram. Programmet bedrivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i projekt, workshops och seminarier. Byggherrarna är medlem i föreningen. www.bimalliance.se

Binosight är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer programvara för mätning av projektkvalitet genom att ta fram projektkvalitetsindex. Byggherrarna har varit med i utvecklingen av processen och systemet och hjälper nu till att sprida PQi i samhällsbyggnadssektorn. www.binosight.se

Byggandets Kontraktskommitté, BKK, där parterna möts för att förhandla de affärsmässiga villkoren, bland annat standardavtalen AB, ABT och ABK. Byggherrarna är en förhandlingspart inom kommittén. http://foreningenbkk.se/

EGA är en av sektorns utbildningsleverantörer där Byggherrarna har rabatt för sina medlemmar. www.ega.se

Hållbart Samhällsbyggande i Världsklass, HSIV, är ett initiativ taget av regeringen. Avsikten med gruppen är att skapa en effektiv samhällsbyggnadssektor. I styrgruppen deltar departement, myndigheter, byggherrar, fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialindustrin. Byggherrarna är sammankallande.

Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för de som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser! Byggherrarna är en av 13 aktörer som var med och grundade organisationen 2017. www.hallnollan.se

IQ Samhällsbyggnad, IQS, är byggsektorns organisation för forsknings- och innovationsfrågor. Hela sektorn är delaktig i IQS, som är en sammanslagning av BIC och BQR. Byggherrarna är en aktiv medlem i organisationen. IQS har ett nära samarbete med departementen i viktiga frågor. www.iqs.se

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 är ett icke-vinstdrivande företag och ägs bl a av Byggherrarna. www.id06.se

KTH Executive School ansvarar för Byggherrarnas ledarutbildning Byggherre MasterClass. https://kthexecutiveschool.se/

RISE - Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt, är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis och test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Byggherrarna och RISE har ett samarbete inom forskning, där vi gemensamt söker forskningsmedel inom olika områden som berör byggherrar. Vi har också gemensamt startat upp utbildningen "Beställarkompetens Hållbarhet" - en utbildning om fem moduler, som ger byggherrar/beställare ökade kunskaper och verktyg för att kunna styra och leda sin organisation in i framtidens hållbara byggande. Läs mer om vårt samarbete: Intervju med Stefan Ziegler/RISE, publicerad 1 september 2020

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan, vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning. Byggherrarna är en av samarbetsparterna. www.rbk.nu

Rådet för hållbara städer är ett forum där 11 myndigheter samverkar för att påskynda utvecklingen mot mer hållbara, hälsosamma och inkluderande städer. Byggherrarna finns representerade i Näringslivsgruppen. www.hallbarstad.se

Samhällsbyggandets Regelforum
Samhällsbyggandets Regelforum ska bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet uppfylls. https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd bildades år 2006 och är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn samverkar. www.byggetik.se.

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK). Med stöd av Institutet för mutor (IMM) har Byggherrarna tillsammans med SKR, Byggföretagen och flera byggföretag tagit fram gemensamma riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. www.institutetmotmutor.se. ÖMK förvaltas av Etiska Rådet.

Smart Built Environment är en del av IQ Samhällsbyggnad som utvecklar den digitala användningen i sektorn genom forskning och innovation. Byggherrarna deltar i olika projekt. www.smartbuilt.se

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Byggherrarna är projektadministratör samt medfinansierar Sveby och deltar aktivt i arbetet med att ta fram, implementera och underhålla Svebys branschstandard för energi i byggnader. www.sveby.org

Svensk Byggtjänst har som affärsidé att erbjuda information och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt utvecklar verktyg som skapar effektivitet och lönsamhet i svenskt byggande. Byggherrarna är delägare och representerade i styrelsen. www.byggtjanst.se

Publicerad
Senast uppdaterad