Det blev en spännande dag med intressanta föreläsningar, massor med inspiration och där vi fick ta del av erfarenheter och lärdomar från lyckade projekt av både föreläsare och deltagare. Härligt att se att vi är många som brinner för att gemensamt minska riskerna och skapa goda projekt!

Nedan kan du ta del av en sammanställning från dagen och övrigt intressant material. Du hittar även samtliga presentationer här.

Den goda branschen

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, inledde dagen till de ödesmättade tonerna av "Finlandia", av Jean Sibelius, som ackompanjerades av en mörk himmel där de utmaningar som branschen står inför kom upp som mörka moln i takt med musiken. Ord som arbetslivskriminalitet, arbetsplatsolyckor, bristande transparens, kvalitetsbrister, bristande engagemang, kompetensbrist och som sen omringades av de icke påverkbara utmaningarna - som vi inte kan rå över men ändå måste förhålla oss till - som krig, klimathot, ökade energipriser, stigande räntor och inflation.

Musiken gick nu över från moll till dur och en ljusare himmel framträdde med de initiativ och verktyg som vi redan nu har tillgång till och kan använda oss av, för att påverka den negativa utvecklingen. Som bland annat samverkan, tillit, transparens, engagerat ledarskap, gemensam målbild, utbildning och en god projektkultur. Samt även de goda initiativ som redan tagits i branschen som Håll Nollan, Rättvist byggande och PQi med mera.

Vi behöver mer fokus på det goda, särskilt med tanke på hur världen ser ut idag, samt öka transparensen och dela med oss av våra erfarenheter.

Claes Thunblad, chef affärsutveckling på Byggföretagen och nationell samordnare för Sund konkurrens, (ersättare för Catharina Elmsäter-Svärd som fick förhinder) lyfte också vikten av delaktighet och transparensen. "Det handlar om ledarskap och medarbetarskap. Vi måste få med alla på arbetsplatsen." Med kravställning, kontroll och uppföljning kan vi göra detta tillsammans. Det här är inte enskilda projekts problem, utan det handlar om branschens framtid.

Deltagarna fick också en fråga om vad som är viktigast för att komma till rätta med branschens utmaningar. Frågan löd "Vilka möjligheter bör vi fokusera på först?" Orden samverkan, transparens, arbetsmiljö, kvalitet, engagemang, ledarskap och uppföljning var de som växte sig störst i ordmolnet.

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, fortsatte med att berätta om byggskaderapporten som kom ut 2018. I rapporten konstaterades att de vanligaste orsakerna till fel, brister och skador var brist på bland annat kompetens, erfarenhetsåterföring, fungerande kontrollsystem i PBL, motivation och engagemang. Dessa fel och brister kostar samhället upp emot 111 miljarder kronor per år! Pengar som skulle kunna användas till betydligt bättre saker. För att angripa orsakerna till bristerna har Boverket påbörjat flera initiativ som bland annat en kunskapsplattform, korrekt tillämpning av kontrollsystemet i PBL, beställarstöd och en ny vägledning för den som vill skapa en schystare projektkultur.

Läs mer på Boverkets och Upphandlingsmyndighetens webbplatser:
Vägledning för god kultur i framtida byggprojekt
Nytt stöd för god projektkultur inom byggprojekt

Tommy Lenberg avslutade morgonens pass med orden...

Det krävs förändring och det är bara vi som kan göra det, ingen annan kan göra det åt oss.

Det goda ledarskapet

Förmiddagen fortsatte med Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna och Mia Wernersson, vd på PulsAnalys som pratade om de viktigaste ingredienserna till ett gott ledarskap. Endast genom tydlig kommunikation och att lyssna, ge beröm, erkänna misstag och både ge, samt ta ansvar, kan vi skapa tillit. Jeanet Corvinius fortsatte med att prata om vikten av både yttre och inre motivation och att man som ledare behöver föregå med gott exempel.

Vi måste också ha kul på jobbet för att känna motivation!

Jeanet pratade också om att ledaren behöver sitt team och hur man som ledare kan motivera sina medarbetare och hitta en gemensam målbild. En väldigt tydlig jämförelse gjordes mellan att arbeta i ett projekt och tunnelbanesystemet - Alla kanske inte åker med till slutstationen, men det finns alltid en tydlig start och ett tydligt mål med resan.

Årets byggchef 2022

På eventet fick vi också lyssna till och fira Carolina Detterfelt, JM Entreprenad i Stockholm, som blivit utnämnd till Årets byggchef 2022. I sin roll som avdelningschef ansvarar Carolina för en resultatenhet med cirka 120 medarbetare.

"Carolina är en talang av högsta rang. En engagerad, närvarande och inkluderande chef. Hon har en tredjedel kvinnliga projektchefer i sin organisation, vilket inte är vanligt inom anläggning. Hennes hörnstenar i organisationsbyggande är hög säkerhet, jämställdhet och mångfald", skriver juryn bland annat i sin motivering.

Bakom utmärkelsen står Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden. Läs mer om utnämningen till Årets byggchef 2022.

Med på scen fanns även Jack Len, (dåvarande regionchef på Ramirent Öresund) utnämnd till Årets byggchef 2021, som delade med sig av sina erfarenheter och hur det sista året har varit för honom efter utmärkelsen.


Den goda projektkvaliteten

Thomas Samuelsson, vd Binosight, berättade om hur vi kan minska riskerna i våra byggprojekt genom att mäta kvaliteten i våra projekt med PQi - Project Quality Index. Binosights kunder har sedan starten 2020 genomfört hundratals mätningar, vilket ger en unik inblick i hur svenska byggprojekt mår och fungerar!

Klicka på rapporten

Mätningarna resulterade i PQi-rapporten 2022, där resultatet bygger på svar från 8 055 projektdeltagare, 248 mätningar och 167 projekt. Förutom det rent statistiska underlaget har undersökningen resulterat i 11 000 kommentarer om förbättringsbehov, styrkor och svagheter.

Det som framkom tydligast i rapporten var att nästan varannan projektdeltagare, 45 procent, svarade att förfrågningsunderlaget behöver bli bättre.

Alla grupper är rörande överens om att förfrågningsunderlagen behöver bli bättre, säger Thomas Samuelsson.

> Här kan du ta del av PQi-rapporten 2022

Läs mer om hur du kan minska riskerna i dina byggprojekt med kvalitetsmätning:
Om PQi - Project Quality Index
PQi-rapport pekar ut framgångsfaktorer, artikel i Byggvärlden

Intervjuer kring erfarenheter av att mäta projektkvaliteten

Vi fortsatte på temat projektkvalitet och fick höra vad de som använder sig av PQi har sett för nytta av mätningarna.

Sture Nilsson, vd & Carolina Johansson, projektchef, ByggPartner, berättade om sina erfarenheter av implementering av kvalitetsmätning i verksamheten. Deras budskap var att det behövs verktyg för strukturerad mätning av projektkvaliteten för att minska riskerna i projekten, speciellt i tillväxt. Tydliga ledningsbeslut och ledningens intresse för mätresultaten lyftes fram som framgångsfaktorer.

Johan Alte, KMA-ansvarig, RO Gruppen, som skulle kommit till konferensen, blev tyvärr sjuk men vi lyckades med kort varsel få till en digital intervju som finns att ta del av här. Utifrån sin långa bakgrund som kvalitetsansvarig tyckte Johan att branschens oförmåga att hantera erfarenhetsåterföring är på samma nivå som för trettio år sedan. Han såg också en tydlig koppling mellan projektkvalitet och projektekonomi.

Annika Nieminen, Byggföretagen BKMA, berättade om Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA, som erbjuder PQi som ett verktyg till sina 300 anslutna byggföretag. Hon berättade bland annat att Byggföretagen valt att lyfta in PQi eftersom det hjälper kvalitetscertifierade företag med mätning av kundnöjdhet, erfarenhetsåterföring, riskhantering och att sätta mätbara mål.

BKMA - Byggföretagens verksamhetsledningssystem
BKMA ansluter sig till ny branschstandard för att mäta projektkvalitet

Stefan Windefalk, chef ombyggnad Fabege, delade med sig av sina erfarenheter som byggherre från systematisk kvalitetsmätning. Fabege mäter alla sina större projekt med PQi och har satt mål för sina projekt, mål som kontinuerligt följs upp. Han menade att Fabege har fått ett bra verktyg att tidigt hitta förbättringar. Han betonade vikten av långsiktighet och involvering för att skapa förståelse för varför mätningarna görs.


Eftermiddagsspåren

Här hittar du samtliga presentationer från eftermiddagsspåren.

De goda förutsättningarna

Anna Kadefors, professor KTH, pratade om hur vi får till ett långsiktigt lärande och byggande av relationer över tid och vikten av vad som händer mellan projekten. Företagen är oftast den svagaste länken, som medverkar i branschutveckling men ofta saknar resurser för implementering och strukturer för att lära mellan projekten. En av slutsatserna som förmedlades var att vi behöver öka samordningen på branschnivå och fokusera mer på implementering och detaljerna, än på att göra nytt. Något vi kan göra bland annat med hjälp av standardisering.

Det krävs en by för att uppfostra ett barn, precis som det krävs en god bransch för att "fostra" ett projekt.

Anna gjorde också en slående liknelse mellan en "god uppfostran" och "ett gott projekt". En by kan i viss mån kompensera för bristande föräldrarskap - precis som en god bransch kan lägga grunden för ett gott projekt. Det räcker inte med bra föräldrar om byn inte är bra.

Håkan Sandhagen, chefsarkitekt Akademiska Hus, fortsatte med den gemensamma berättelsens betydelse för projektkvalitet. Hur Akademiska Hus, tillsammans med universitet och högskolor, arbetar för att skapa en gemensam målbild om planerade byggprojekt. Han berättade också om Akademiska Hus Teknikplattform för byggprojekt - en plattform som ska vara ett "forum" för medarbetare, externa projektörer och andra inblandade som kan bidra med goda exempel på tekniska lösningar. Håkan avslutade med att dela med sig av sina erfarenheter kring projektet Campus i Umeå.


Det goda genomförandet

Anna Rhodin, grundare ByggDialog, pratade om hur vi lyckas med kunskapsintegrering, som skapar bättre projekt, i praktiken. När vi gör det möjligt för fler att se helheten, jobbar stegvis och lägger tid på att förstå varandras förutsättningar, kommer vi att kunna använda våra gemensamma resurser mycket mer effektivt. Dessutom kommer alla som medverkar i samhällsbyggnadsprojekt lära sig mer och må bättre på jobbet.

Projekt är människor - led och organisera för att motivera människor inifrån.

Genom att arbeta i samverkan kan vi bygga en stabil företagskultur, med bra balans mellan tillit och kontroll. En process med gemensamma mål, uppföljning, riskanalys och transparens. Att få samverka med andra gör också att arbetet känns roligt och meningsfullt.

Ett prisbelönt projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer

Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter Dalarna, Niklas Nilsson, produktionschef ByggDialog samt Jimmy Karlsson, snickare, förman och skyddsombud ByggDialog, delade med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer för sitt prisbelönta projekt "Ombyggnad Ortopedkliniken på Falu lasarett". Projektet fick utmärkelsen "PQi - utmärkt projektkvalitet" 2021, där planering och engagemang var några av de viktigaste framgångsfaktorerna. Läs mer om projektet här.

Det ställdes många intressanta och lärorika frågor under paneldiskussionen, vilket gav ett mycket givande utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och panelen.


Den goda arbetsplatsen

Hur skapar vi brottsfria och olycksfria projekt?

Morgan Jansson, verkställande chef på Rättvist byggande, delade med sig av praktiska tips kring hur vi kan arbeta för att skapa brottsfria projekt. Rättvist byggande är en arbetsmodell för att förebygga och motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i byggprojekt. Arbetsmodellen omfattar bland annat krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott.

Morgan gav oss en skakande lägesrapport över hur det faktiskt ser ut på våra byggarbetsplatser idag, genom att redovisa de resultat de har fått fram från de 159 arbetsplatskontroller som de genomfört från starten 2018 till okt 2022. Som exempel var det runt 30% av de kontrollerade projekten, som inte ens klarade de grundläggande kraven för att tillåtas utföra sitt arbete.

Detta visar på att dessa arbetsplatskontroller behövs och gör nytta!

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna, presenterade deras rapport "Döden på bygget", som bygger på en Novusundersökning som har besvarats av drygt 2 000 av Byggchefernas medlemmar. Varje år dör tio personer på jobbet inom samhällsbyggnad - en trend som behöver brytas. Läs mer om rapporten "Döden på bygget"

Mia Wernersson, vd PulsAnalys pratade bland annat om hur man som platschef kan göra för att klara de allt större kraven med kontroll över många olika UE och att arbeta i olika företagskulturer. En god planering och struktur var några av nyckelorden.

I det viktiga arbetet kring det olycksfria projektet delade Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan, med sig av den kunskap och de verktyg som de har tagit fram för att skapa säkrare arbetsplatser och om hur vi ska uppnå visionen att "Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag."

David Azimzadeh, platschef på Wästbygg, vars viktigaste uppgift är att se till att inga olyckor händer, delade med sig av sina erfarenheter och ovärderliga tips på hur man skapar en trygg och säker arbetsmiljö. Att arbeta strukturerat och ge daglig information till alla i projektet är avgörande för säkerheten på bygget.

Läs mer om föreningarna som arbetar för "noll olyckor i byggbranschen" och "byggherrar i samverkan för sund konkurrens och brottsfria byggen":
Håll Nollan
Rättvist byggande


Årets vinnare av ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” 2022

Dagen fick en festlig avslutning! Två projekt med olika förutsättningar, men med mycket gemensamt. Båda uppvisar extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid, och båda mottog kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.

Vinnande projekt

Uppsala Business Park Labbhus
Byggherre: Corem Property Group
Totalentreprenör: NCC

Sperlingens Backe 47
Byggherre: Vasakronan
Construction Management-samordnare: Byggstyrning

Jag är oerhört imponerad över de båda projekten som kvalificerade sig för kvalitetsutmärkelsen "PQi - Utmärkt Projektkvalitet". Så engagerade och proffsiga ut i minsta detalj! Stort grattis till Vasakronan och NCC, samt Corem Property Group och Byggstyrning! säger Thomas Samuelsson, Binosight.

Ta del av intervjuer med vinnarna, publicerade i Byggvärlden


Mingel och erfarenhetsutbyte

Vi avslutade dagen i vackra Marmorvalvet på Norra Latin, med mingel och fortsatta intressanta diskussioner och där vi fick möjlighet att dela erfarenheter mellan oss.


Presentationer från dagen

Eftermiddagsspåren

De goda förutsättningarna

Det goda genomförandet

Den goda arbetsplatsen


Övriga länkar

Manifestet - Det Goda Projektet
Artiklar och intervjuer Det Goda Projektet, Byggvärlden
Webbplats Det Goda Projektet

Om PQi - Project Quality Index
PQi-rapporten 2022