Dokumentet syftar till att ge vägledning, råd och förslag kring hur man bör arbeta med arbetsmiljön när man som byggherre upphandlar konsulter för planering och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete. Det antas i denna vägledning att parterna ingår avtal i anslutning till byggbranschens standardavtal på området, Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 – ABK 09, samt Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för konsultuppdrag – AMA AF Konsult 10. Denna vägledning har upprättats med utgångspunkt i den lagstiftning samt de standardavtal och AMA-texter med mera som var gällande per den 10 februari 2020.

Vägledningen är framtagen för att underlätta för byggherrar att upphandla kompetenta projektörer gällande arbetsmiljö.

Vägledningen vänder sig till byggherrar och inte till andra aktörer i projektet. Det har också antagits att en konsult som utses till byggarbetsmiljösamordnare även har en annan roll enligt avtalet med byggherren.

Till vägledningen finns en bilaga som kan användas som mall vid överlämnandemöten mellan byggarbetsmiljösamordnare som vägledningen rekommenderar ska hållas.

Ladda ner Vägledning och AF-texter, samt bilaga:

Vägledningen är framtagen av Byggherrarnas arbetsmiljögrupp tillsammans med våra jurister.

Har du frågor om vägledningen är du välkommen att kontakta kansli@byggherre.se.

Byggherrarna har även tagit fram en vägledning som berör arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av entreprenörer enligt AB 04 och ABT 06

Publicerad
Senast uppdaterad